Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2018.02.22

Walne w „Sokole”

WALNE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE TOWARZYSTWA,

odbędzie się 23 marca 2018 r. (piątek) o godz. 1600, w ODK „Puchatek”.

 

Plan Walnego Zgromadzenia:

  1. wybór Prezydium Zebrania (przewodniczącego, sekretarza, członka),
  2. wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał, 
  3. przyjęcie Planu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
  4. sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego, PDS za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017 r.,
  1. dyskusja na tematy zawarte w pkt. 4,
  2. udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy (uchwała),
  3. dyskusja nad programem działania Towarzystwa,
  4. przyjęcie Planu Pracy Towarzystwa na 2018 r. (uchwała),
  5. wolne głosy – zgłaszanie wniosków i uchwał,
  6. przyjęcie uchwał i wniosków.

              Zdjęcie grupowe