Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2021.09.27

Ogłaszamy Konkurs Historyczny (39) pod hasłem: „Hetmani, Stanisław Żółkiewski – pogromca Moskwy i Jan Chodkiewicz – p-ca Turk”

Regulamin

Powiatowego Konkursu Historycznego (39)

pod hasłem:

 „Hetmani, Stanisław Żółkiewski (1547-1620) – pogromca Moskwy i Jan Chodkiewicz (...-1621) – pogromca Turków”

Ilustracja

1. Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:

 • przypomnienie okresu panowania królów elekcyjnych Polski,
 • przypomnienie znaczących zwycięstw Polski,
 • kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych,
 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
 • uczestnik konkursu otrzyma zestaw pytań konkursowych,  
 • czas przeznaczony na odpowiedzi: 60 minut,
 • oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

4. Zgłoszenia

Udział w konkursie prosimy zgłosić do czwartku, 14.10.2021 r.

na adres: sokol@sokolsanok.pl lub tel. 503 319 517.

5. Termin

Konkurs odbędzie się w piątek, 22.10.2021 r. o godz. 1200  w Oranżerii Domu Sokoła przy ul. Mickiewicza 13 w Sanoku.

6. Nagrody

Zwycięzcy otrzymają medale, dyplomy i upominki.

6. Ocena prac

Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Wyniki konkursu

O terminie podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Źródła wiedzy

    1. Załączone artykuły: pdf/zolkiewski-chodkiewicz-K-39.pdf,

   2. Wojciech Polak – Stanisław Żółkiewski pogromca Moskwy,

    3. powszechnie dostępne.

10. Uwagi dodatkowe

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez uczestników i ich opiekunów na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Odpowiedzialny:  dh Zdzisław Skrzypczyk (przygotowanie pytań)

 W imieniu Zarządu TG „Sokół” w Sanoku

                                                                                                                                                                                                     dh Bronisław Kielar

 

Karta zgłoszenia do udziału

w Powiatowym Konkursie Historycznym

pod hasłem:

„Hetmani, Stanisław Żółkiewski – pogromca Moskwy i Jan Chodkiewicz – zwycięzca Turków”

1. Imiona i nazwiska uczestników:

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………
 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………….………..

 …..………………………………………………………………………………………….…………………...

4. Numer telefonu szkoły: ……………………………………………………………………….….

5. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………....

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.

……………………………………………                

Podpis nauczyciela

……………………………….., dn. ………………………………..