Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2021.08.25

Ogłaszamy Powiatowy Konkurs Historyczny (35)

Regulamin

Powiatowego Konkursu Historycznego (35)

pod hasłem:

„Papież Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński – mocarze ducha”

1. Organizator:  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

2. Cele konkursu:

 • przypomnienie Wielkich Polaków oraz Ich postaw popierających prawdę,
 • kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży: 6, 7, 8 kl. szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
 • tematyka konkursu dotyczy osób mających ogromny wpływ na doprowadzenie do zmian ustrojowych dokonywanych w Polsce,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
 • formą sprawdzenia wiedzy będzie test zawierający zadania zamknięte oraz otwarte,
 • na rozwiązanie zadań przeznaczamy 60 minut,
 • oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

4. Zgłoszenia: udział w konkursie należy zgłosić do czwartku,  16.09.2021 r., na adres: sokol@sokolsanok.pl

lub TG „Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13, 38-500 Sanok.

5. Termin: konkurs odbędzie się w piątek, 24 września 2021 r.

o godz. 1100, w Domu Sokoła (Oranżeria) w Sanoku, ul. Mickiewicza 13.

6. Nagrody:  dyplomy, medale, upominki,

7. Ocena prac: prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Wyniki konkursu: o terminie uroczystego podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Źródła wiedzy: pytania konkursowe opracowane zostaną na podstawie dwóch pozycji książkowych:

 1.   Jan Paweł II – Nasz Wielki Święty – Małgorzata Pabis,
 2.   Biografia Kardynała Wyszyńskiego – Ewa Czaczkowska.

10. Uwagi dodatkowe:

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobo-wych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

 

      Odpowiedzialny:                                                                                W imieniu Zarządu TG „Sokół” w Sanoku

Zdzisław Skrzypczyk                                                                                                     Bronisław Kielar

 

 

Karta zgłoszenia do udziału

w Powiatowym Konkursie Historycznym (35)

pod hasłem:

„Papież Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński – mocarze ducha”

1. Imiona i nazwiska uczestników:

 1. ……………………………………………………………………...................................................................
 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…
 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Nazwa i adres szkoły: ……………………………………………………………………….………..

 …..………………………………………………………………………………………….…………………...

3. Numer telefonu szkoły: ……………………………………………………………………….……..

4. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………………………………………..…

…………………………………………………………………………………………………………………....

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.

 

……………………………………………                

Podpis nauczyciela

……………………………….., dn. ……………………………