Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2023.05.19

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków TG „Sokół” w Sanoku

Plan:

  1. wybór prezydium zebrania (przewodniczącego, sekretarza, członka),
  2. wybór komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał, 
  3. przyjęcie Planu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
  4. sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego za okres od 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r.
  5. dyskusja na tematy zawarte w pkt. 4,
  6. udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy (uchwała),
  7. dyskusja nad programem działania Towarzystwa,
  8. przyjęcie Planu Pracy Towarzystwa na 2023 r. (uchwała),
  9. wolne głosy – zgłaszanie wniosków i uchwał,
  10. przyjęcie uchwał i wniosków.