Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2009.08.03

11.2007 – KALENDARIUM SOKOLSKIE – 2009

2.11.2007 W odpowiedzi na WEZWANIE – pismo II SA/Rz 808/07 z 24 października 2007 r. – wysłanie do W. Sądu A. „Statutu TG „Sokół” w Sanoku 1889-1920-1946-2005”.

9.11.2007 Wojewódzki Sąd Adm. w Rzeszowie wzywa o uzupełnienie dokumentów.

9.11.2007 Artykuły w Tygodniku Sanockim Mariana Strusia – Waleczny „Sokół” i Gramy do końca.

14.11.2007 W odpowiedzi na WEZWANIE – pismo II SA/Rz 808/07 z 9 listopada 2007 r. – wysłanie do W. Sądu A. odpisu postanowienia KRS w Rzeszowie o rejestracji TG „Sokół”.

15.11.2007 Wyrok w imieniu R. P. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddala skargę Gminy Miasta Sanoka na decyzję MSWIA (nr 2/2007) z dnia 9 lutego 2007 r.

dotyczącą likwidacji „Sokoła” podjętą z rażącym naruszeniem prawa, podjętą w smutnym okresie powojennym.

- Decyzją z dnia 9 lutego 2007 r. nr 2.2007 MSWiA utrzymał w mocy własną decyzję z dnia 8 listopada 2006 r. nr 12/2006, którą stwierdzono nieważność decyzji Urzędu Wojewódzkiego Wydział Społeczno-Politycznego w Rzeszowie z dnia 24 marca 1949 r. nr LSPS.I/5/28/49 dotyczącą likwidacji „Sokoła”.

- 24.03.1949 - pismo U.W. Rzeszowskiego – Wydz. Społ.-Polityczny (L.SPS.I/5/28/49) do Władysława Fastnachta z-cy prezesa TG „Sokół” w Sanoku. Decyzją prawomocną z dnia 6.03.1946 r. L.II/4348 U.W. odmówił zgody na wznowienie działalności TG „Sokół”w Sanoku.

Wobec powyższego U.W. działając na podstawie art. 26 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27.10.1932 r. (Dz.U.R.P.nr 94, poz 808) zarządza likwidację tego stowarzyszenia.

Cały majątek likwidowanego stowarzyszenia przekazuje się na rzecz Zarządu Miejskiego w Sanoku.

Sąd wskazuje, że trafnie organ administracji przyjął, iż kontrolowana przez niego decyzja z dnia 24 marca 1949 r. dotknięta jest wadą nieważności jako wydana z rażącym naruszeniem prawa.

Majątek TG „Sokół” został przejęty na rzecz Zarządu Miejskiego w Sanoku również z rażącym naruszeniem prawa.

Reasumując – wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 marca 1949 r. został złożony przez TG „Sokół”, które powstało w 1889 r. a następnie zostało reaktywowane i zarejestrowane dnia 25 maja 2005 r.

Zarzuty skargi nie zasługują więc na uwzględnienie. Sąd badając legalność decyzji – w trybie art. 134 P.p.s.a. nie stwierdził również naruszenia prawa, które mogłyby skutkować uchyleniem zaskarżonej decyzji a zatem podlega oddaleniu.

19.11.2007 W. Sąd A. w Rzeszowie wzywa o uzupełnienie dokumentów.

23.11.2007 W odpowiedzi na WEZWANIE - wysłanie do W. Sądu Adm. W Rzeszowie w załączeniu:

  1. Skargę z dnia 14.09.2007 r. podpisaną przez osoby uprawnione do reprezentacji (2 egzemplarze),
  2. „Regulamin Zarządu TG „Sokół” w Sanoku – 2006” (2 egzemplarze).

29.11.2007 Spotkanie u Burmistrza w sprawie ugody. W zamian pisemnej propozycji (dot. sprzedania za symboliczną złotówkę bud. „Sokoła” i lokalu przy Rynku 16) jak ustalono na spotkaniu 23.10.2007 r. Burmistrz przedstawił ustnie całkiem nową propozycję: użyczenie lokali („Sokół” i Rynek 16) w zamian za b. lodowisko.

29.11.2007 Pismo Burmistrza potwierdzające propozycję użyczenia lokali („Sokół” i Rynek 16) w zamian za b. lodowisko.

29.11.2007 Artykuł w Super Nowościach pt „Spór „Sokoła” z miastem wstrzymał przetarg na sprzedaż gruntu”.

10.12.2007 Odpowiedź na pismo Burmistrza. „Sokół” nie zgadza się z propozycją użyczenia a proponuje pierwotną wersję porozumienia dotyczącą sprzedania nieruchomości „Sokołowi” za symboliczną złotówkę.

3.01.2008 Wypowiedź Burmistrza na „opłatku” R.M. i R.P. w Górniku – w negatywnym tonie o „Sokole”.

4.01.2008 Wypowiedź Burmistrza w „TS” – krzywdząca „Sokoła”.

14.01.2008 Artykuł wysłany do „TS” i eSanok – Kolejny atak na „Sokoła”.

16.01.2008 Apel dyr. Gimnazjum Nr 2 Anny Trebendy (z podpisami 14 popierających) o wycofanie z MSWiA wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej działki b. lodowiska. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży b. lodowiska byłyby przeznaczone na budowę Sali gimnastycznej przy gimnazjum („TS” i eSanok).

23.01.2008 Art. Bronisława Kielara na eSanok – „Kolejny atak na „Sokoła”.

23.01.2008 Rozmowa B.Kielara na temat działki b.lodowiska na Komisji Budownictwa Rady Miasta.

24.01.2008 Art. Bronisława Kielara na eSanok pt. „Kolejny atak na „Sokoła””.

25.01.2008 Art. w „TS”: – Burmistrza Wojciecha Blecharczyka pt. „Załatwmy to pokojowo”, - Anny Trebendy z kilkunastoma podpisami pt. „Nie odbierajcie nam nadziei”, - Bronisława Kielara pod zmienionym przez M. Strusia tytułem na „Bo nieważne czyje co je…”

28.01.2008 Art. red. A. Jarosz na eSanok - „Na Galerię poczekamy jeszcze ładnych parę lat?” Wypowiedzi: S.Czernka, A.Trebendy, B.Kielara.

31.01.2008 Art. red. Doroty Mękarskiej w Nowinach Pt. „Miasto chce zgody”.

1.02.2008 Prośba do MSWiA Dep. Administracji Publicznej (Sygn.DAP.O.32019-1 /06/07/AK) o kontynuację procesu administracyjnego dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnych działek 541, 542, 543.

4.02.2008 Artykuł Bronisława Kielara do „TS” – Dyskusja i współpraca tak – ataki i apele nie!

6.02.2008 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zawiadamia o Rozprawie, która odbędzie się 13.03.2008 r. w sprawie ze skargi TG „Sokół” w Sanoku na uchwałę R.M. z dnia 19.09.2006 r. (LX/597/06) dot. sprzedaży działki b. lodowiska.

12.02.2008 Hipolit Zygmunt Keller – wiceprezes reaktywowanego w dniu 11.07.2004 „Sokoła” – odszedł do Domu Pana

15.02.2008 Artykuł Bronisława Kielara w „TS” – Dyskusja i współpraca tak – ataki i apele nie

19.02.2008 Złożenie w Urzędzie Skarbowym: CIT-8, Rachunku wyników, Bilansu, Informacji podatkowej.

19.02.2008 Zaproszenie Rady Rodziców Gimnazjum nr 2 na spotkanie.

Uczestnicy: Rada Rodziców (kilkadziesiąt osób) Wojciech Blecharczyk – burmistrz, Marta Kopacz – naczelnik, dyr. Anna Trebenda i nauczyciele wf: Jan Mazur, Robert Zoszak, przedstawiciele „Sokoła” (Eugeniusz Czerepaniak, Edward Czopor, Paweł Sebastiański, Tomasz Trebenda, Bronisław Kielar) oraz red. Marian Struś.

Po dyskusji na temat potrzeb inwestycyjnych w Mieście przedstawionych przez Burmistrza Miasta i szkoły przedstawionych przez dyr. Annę Trebendę zgodzono się, że należy przygotować propozycję rozwiązania tematu.

Bronisław Kielar przedstawił obecną sytuację administracyjno-prawną związaną ze staraniami o odzyskanie nieruchomości „Sokoła”.

Pan Burmistrz przygotuje na piśmie propozycję, z uzasadnieniem prawnym, do dyskusji.

Nasuwają się pytania, na które należy odpowiedzieć:

1. Jeżeli trwa proces administracyjny u MSWiA o uchylenie decyzji komunalizacyjnych z 1992 r. i 1993 r. działek: o pow. 18 ar z budynkiem „Sokoła” i sąsiedniej o pow. 23 ar, to czy można wydzielić (zrezygnować) jedną działkę z tego procesu bez przerwania tego procesu na drugą działkę?

2. Czy Gmina Miasta (jako obecny właściciel i strona w procesie administracyjnym o odzyskanie nieruchomości) może sprzedać działkę z budynkiem „Sokoła” z bonifikatą (za symboliczną złotówkę) drugiej stronie, która stara się w procesie administracyjnym odzyskać w/w nieruchomości?

22.02.2008 Artykuł w „TS” Mariana Strusia pt. „Gimnazjum mediatorem”. Artykuł niesłusznie uruchamia duże nadzieje dotyczące budowy Sali gimnastycznej dla Gimnazjum nr 2 za pieniądze uzyskane ze sprzedaży działki po b. lodowisku.

Stan prawny nie jest jeszcze uregulowany a Burmistrz nie przedstawił odpowiedniej propozycji Towarzystwu.

22.02.2008 Burmistrz (TG.II.7220/76/00/08) proponuje użyczenie budynku „Sokoła” z działką 1438 m2 i rekompensatę finansową za działkę b. lodowiska o pow. 3385 m2.

29.02.2008 Odpowiedź na pismo Burmistrza z propozycją jak w piśmie z dnia 10.12.2007 r. Propozycja dotyczy sprzedania nieruchomości (budynek + lokal na Rynku) „Sokołowi” za symboliczną złotówkę w zamian za b. lodowisko.

13.03.2008 Rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie. Udział wziął B. Kielar ze strony „Sokoła” i J. Koncewicz ze strony Urzędu Miasta. Sąd oddalił skargę „Sokoła” i nie uchylił uchwały Rady Miasta. Stan faktyczny i prawny nie został naruszony.

14.03.2008 Artykuł w „TS” A. Trebendy i B. Jankowskiej – „Ile są warte słowa Prezesa „Sokoła”?

16.03.2008 List Kazimierza Mielczarka ostrzegający Zarząd TG „Sokół” o popełnieniu przestępstwa (ugoda z burmistrzem) i ewentualnym skierowaniu sprawy do prokuratora.

17.03.2008 Odpowiedź K. Mielczarkowi – Dziękuję za zainteresowanie. Jesteśmy przed decyzją MSWiA w sprawie uchylenia decyzji komunalizacyjnej. Powinno to nastąpić już niedługo. Od tej decyzji, do momentu wpisania do ksiąg wieczystych odzyskanych (miejmy nadzieję) nieruchomości, upłynie jeszcze dużo czasu. O innych sprawach trudno dyskutować – na wszystko przyjdzie czas.

25.03.2008 Prośba do MSWiA o przyjęcie informacji dotyczących aktualnego stanu nieruchomości, które chcemy odzyskać.

05.2008 Sanocki Informator Samorządowy – List otwarty burmistrza Wojciecha Blecharczyka do członków TG „Sokół” w Sanoku. Burmistrz przytacza artykuł z Dziennika Polskiego” 2007, nr 219 s.20 pt. „Sokół” czujny i przekorny, w którym są treści kłamliwe.

3.05.2008 Udział członków „Sokoła” w uroczystościach z okazji 217 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-Maja. Złożenie kwiatów pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki (Jerzy Skibiński, Zbigniew Skrzypczyk, Sławomir Milczanowski, Mateusz Puchała)

9.05.2008 MSWiA DAP informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego (wpłynęło 16.05.2008 r.).

7.06.2008 Udział członków „Sokoła” w spotkaniu z Jarosławem Kaczyńskim w DK „Caritas”.

17.06.2008 Udział przedstawicieli TG „Sokół” (Sebastian Milczanowski, Sebastian Grzyb)

w turnieju piłki plażowej w „Sosenkach” organizowanych przez MDK. Zajęli 2 miejsce.

30.07.2008 Decyzja Nr 508 MSWiA stwierdzająca nieważność decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego z dnia 3 września 1992 r. dotyczącej działki 543 (1122/2 o pow. 0,1285 ha) zabudowanej budynkiem „Sokoła”.

30.07.2008 Decyzja Nr 505 MSWiA stwierdzająca nieważność decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego z dnia 14 kwietnia 1997 r. dotyczącej działki 542 o pow. 0,0313 ha (kiosk z kwiatami + parking).

30.07.2008 Decyzja Nr 506 MSWiA stwierdzająca nieważność decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 1993 r. dotyczącej działki 541 (1121/2 o pow. 0,4928 ha) zabudowanej obiektem sztucznego lodowiska.

W uzasadnieniu decyzji czytamy m. innymi: „Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wywołuje bowiem skutek prawny ex tunc, tzn. od dnia wydania aktu administracyjnego, który podlega unieważnieniu. Następuje restitutio in integrum, tzn przywrócenie do stanu poprzedniego, obowiązującego przed wydaniem aktu, którego nieważność stwierdzono, tak jak gdyby tego aktu nigdy nie było”.

30.07.2008 Decyzja Nr 507 MSWiA dotyczy działki 1144/7 o pow. 0,1555 ha i umarza postępowanie administracyjne (działka miejska).

1.08.2008 Art. w „TS” – „Przebudźcie się – dajcie szansę innym” – stanowisko części radnych Rady Miasta w sprawie blokowania przez „Sokoła” działki b. lodowiska.

8.08.2008 Odpowiedź w „TS” na stanowisko części radnych Rady Miasta. …nie będziemy podejmować żadnych decyzji do czasu otrzymania decyzji MSWiA w sprawie stwierdzająca nieważność decyzji komunalizacyjnej.

14.08.2008 Red. M. Struś w „TS” w art. pt. „Chodnik w kawałkach” wstawił kłamliwą informację: „A nam pozostanie oczekiwanie na finał w sprawie terenu po byłym lodowisku. Jak zasłyszeliśmy MSWiA wymijająco rozstrzygnął wniosek w tej sprawie, odrzucając decyzję komunalizacyjną. Czyja zatem jest ta działka? Sokoła? A może Skarbu Państwa? Aby to ustalić, temat prawdopodobnie ponownie powróci do Temidy. A jeśli tak, to na drugą połówkę chodnika Starostwo Powiatowe nie musi pospiesznie gromadzić funduszy. Zdąży. Spokojnie zdąży.


8.09.2008 Rozmowa B. Kielara i S. Tarapackiego z wiceprezes Sądu Rejonowego w Sanoku Krystyną Twardak-Terlecką w sprawie odnowienia wpisu w księdze wieczystej nieruchomości „Sokoła”. Po dyskusji – uzupełnimy uzasadnienie.

9.09.2008 Prośba do MSWiA (DAP.O.32019-5/05/08/AK) o prawomocne decyzje nr 508 i nr 505 z dnia 30.07.2008 r.

10.09.2008 Prośba do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o odpis prawomocnego orzeczenia sprawy o sygn. akt IV SA/Wa 712/07.

11.09.2008 MSWiA zawiadamia, że Gmina Miasta Sanoka pismem z dnia 19.08.2008 r. złożyła wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Nr 506 z dnia 30 lipca 2008 r. stwierdzająca nieważność decyzji Wojewody Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 1993 r. przekazującą Miastu działkę 1121/2 o pow. 0,4928 ha.

11.09.2008 Prośba do Wojewody Podkarpackiego o faktyczny zwrot nieruchomości: działka nr 543 z budynkiem „Sokoła” i działka nr 542.

12.09.2008 Artykuł B. Kielara w „TS” pt. „Sokoły” triumfują”. Informacja o unieważnieniu komunalizacji dot. nieruchomości „Sokoła”.

17.09.2008 W załączeniu w/w pisma z MSWiA wpłynęło pismo Gminy Miasta Sanoka NP.I.0511/24/08 z dnia 19.08.2008 r. Jest to wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Nr 506 z dnia 30 lipca 2008 r.

Jako uzasadnienie podano, uwłaszczenie się na przedmiotowej działce państwowej osoby prawnej S.A. „Autosan” w Sanoku.

17.09.2008 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie informuje o wysokości opłaty kancelaryjnej (20 zł) za odpis prawomocnego wyroku z dnia 15.11.2007 r. (sygn. akt IV SA/Wa 712/07) oddalającego skargę Gminy Miasta Sanoka na decyzję MSWIA (nr 2/2007) z dnia 9 lutego 2007 r. dotyczącą likwidacji „Sokoła” podjętą z rażącym naruszeniem prawa.

24.09.2008 Prośba do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego o odpis prawomocnego orzeczenia sprawy o sygn. akt IV SA/Wa 712/07. W załączeniu rachunek opłaty kancelaryjnej – 20 zł.

3.10.2008 Prośba do Burmistrza o zdeponowanie na oddzielnym koncie czynszu dzierżawnego uzyskiwanego z nieruchomości Towarzystwa od 1 sierpnia 2008 r. – do czasu protokolarnego przekazania nam nieruchomości.

7.10.2008 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przysyła odpis wyroku z dnia 15.11.2007 r. wraz ze stwierdzeniem prawomocności (skarga Miasta na decyzję MSWiA nr 2/2007 z dnia 9.02.2007 r.).

9.10.2008 MSWiA przysyła Decyzje Nr 505 i 508 z adnotacją, że są ostateczne i podlegają wykonaniu.


9.10.2008 Burmistrz, w odpowiedzi na pismo z dnia 3.10.2008 r. informuje, że roszczenia wynikające z tytułu ubiegania się o wydanie nieruchomości opierają się na przepisach prawa cywilnego a nie administracyjnego.

24.10.2008 Wojewoda Podkarpacki w odpowiedzi na nasze pismo z dnia 11.09.2008 r. informuje, że faktyczny zwrot nieruchomości nie leży w jego kompetencji oraz, ze wydanie nieruchomości winno nastąpić między Miastem a Towarzystwem oraz, że winno być poprzedzone ujawnieniem praw własnościowych TG „Sokół” w księgach wieczystych.

27.10.2008 Ponowna prośba do Burmistrza o zdeponowanie na oddzielnym koncie czynszu dzierżawnego uzyskiwanego z nieruchomości Towarzystwa od 1 sierpnia 2008 r. – do czasu protokolarnego przekazania nam nieruchomości z dodatkowym uzasadnieniem.

27.10.2008 Prośba do Starostwa o wprowadzenie zmian w dokumentacji ewidencyjnej gruntów, uwidaczniając skutki ostatecznych i prawomocnych decyzji MSWiA, dotyczących unieważnienia decyzji likwidacyjnej „Sokoła” i decyzji komunalizacyjnych nieruchomości.

7.11.2008 Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze. Wybrano nowe władze: Bronisław Kielar – prezes, Paweł Sebastiański – wiceprezes, Wacław Drwięga – sekretarz, Jerzy Skoczyński – skarbnik, Ludmiła Patała – członek, Stefan Tarapacki – naczelnik szkolenia sokolego, Zdzisław Skrzypczyk – z-ca naczelnika. W skład Komisji Rewizyjnej weszli: Marian Osękowski– przewodniczący, Andrzej Chrobak i Małgorzata Obszarny – członkowie. W skład Sądu Honorowego weszli: Eugeniusz Czerepaniak – przewodniczący, Władysław Gorączko i Stanisław Lewek – członkowie. Przyjęto odpowiednie wnioski i uchwały.

11.11.2008 Udział członków „Sokoła” w uroczystościach z okazji 90. Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Kwiaty pod pomnikiem Żołnierza Polskiego na cmentarzu złożyła delegacja w składzie: Barbara Milczanowska, Stefan Tarapacki, Zdzisław Skrzypczyk.

Wieniec z tabliczką o treści „Adam Pytel ur. 1856 r. – zm. 30.10.1928 r.

Godność prezesa sanockiego „Sokoła” pełnił w latach 1909–1911, 1914–1918, 1918–1927. 31 października 1918 r. Adam Pytel z ramienia „Komitetu Samoobrony Narodowej” i jako prezes „Sokoła” uczestniczył w przejmowaniu władzy z rąk zaborcy. Redaktor „Tygodnika Ziemi Sanockiej”. Dyrektor Gimnazjum. Burmistrz Miasta Sanoka 18.09.1924 r. – 12.01.1928 r. na grobie Adama Pytla złożyli: Barbara Milczanowska, Paweł Sebastiański, Zdzisław Skrzypczyk, Jerzy Skibiński. Zapalono również znicze na grobach innych członków „Sokoła”. Treść napisu przygotował Paweł Sebastiański.

12.11.2008 Informacja na eSanok pt. „Sokół” po Walnym”

14.11.2008 Przesyłanie dokumentów TG „Sokół”, po Walnym Zgromadzeniu Sprawozdawczo-Wyborczym, do Starostwa na adres Wydziału Spraw Obywatelskich.

17.11.2008 Pismo do KRS. Załączniki: lista obecności i protokół z walnego oraz formularze KRS-WK i KRS-ZK

17.11.2008 Udział członków „Sokoła” w „WIECZORZE PATRIOTYCZNYM W 90. ROCZNICĘ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI – Z MIŁOŚCI DO POLSKI” zorganizowanym w Miejskiej Bibliotece Publicznej z udziałem Posła Piotra Babinetza. (B. Milczanowska, E. Czopor, P. Sebastiański, A. Chrobak, W. Pruchnicki, T. Nabywaniec, B. Kielar).

21.11.2008 Informacja w „TS” pt. „Roszady w Sokole”

27.11.2008 Starosta Sanocki zawiadamia o zakończeniu postępowania dowodowego. Zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie administracyjne z wniosku TG „Sokół” w Sanoku w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów miasta Sanoka obręb Śródmieście a dotyczących działek nr 541, 542, 543. Strony mogą się zapoznać z dowodami i materiałami oraz wypowiedzieć się do zebranego materiału dowodowego. Po upływie 7 dni zostanie podjęta decyzja rozstrzygająca sprawę.

1.12.2008 Rozmowa B. Kielara i P. Sebastiańskiego w Geodezji na temat w/w pisma. Materiałem dowodowym są dokumenty dotyczące komunalizacji. Brak pozostałych.

2.12.2008 Pismo do Starosty z uwagami dot. pisma z 27.11.2008 i rozmowy z dnia 1.12.2008 r.

3.12.2008 Do KRS. Sygnatura: 11472/08/555, data wydania decyzji: 2008-11-28, nr KRS: 234935

W nawiązaniu do Zarządzenia Sądu z dnia 28.11.2008 r. Zarząd TG „Sokół” w Sanoku w załączeniu przesyła następujące formularze: KRS-Z20, KRS-ZK – dot. Zarządu, KRS-ZK – dot. Komisji Rewizyjnej.

5.12.2008 Wojewoda Podkarpacki 35-959 Rzeszów ul. Grunwaldzka 15.

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku zwraca się z prośbą o wydanie postanowienia skutkującego przywróceniem pierwotnego stanu prawnego, tj. stanu z przed unieważnionych decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wydanie dokumentu skutkującego ujawnieniem jako właściciela TG „Sokół” w Sanoku w rejestrze gruntów i w księgach wieczystych.

12.12.2008 Decyzja MSWiA Nr 790 utrzymująca w mocy decyzję nr 506 z dnia 30 lipca 2008 r. DAP.O.32019-7/05/08/AK – po odwołaniu się Burmistrza. W uzasadnieniu czytamy m.in.: w dniu komunalizacji przedmiotowa nieruchomość nie należała do Skarbu Państwa lecz do TG „Sokół” w Sanoku”.


15.12.2008 Postanowienie KRS w Rzeszowie o zmianie danych „Sokoła” (po zmianie Zarządu).

16.12.2008 Pismo Starosty, który odmawia wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Sanoka obrębu Śródmieście, polegającej na wpisaniu jako właściciela działek oznaczonych nr 542, 543 TG „Sokół” w Sanoku. W uzasadnieniu Starosta podaje: duży upływ czasu (ponad 100 lat) i to, że nie można stwierdzić jednoznacznie, iż stan prawny nie uległ zmianom oraz, że założone i aktualnie prowadzone księgi wieczyste, potwierdzają jako ich właściciela Gminę Miasta Sanoka.

29.12.2008 Odwołanie do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Sanockiego od decyzji Starosty Sanockiego (pismo z dnia 16.12.2008 r. GN-III-74300-5-285/2008) odmawiającego wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Sanoka obrębu Śródmieście, polegającej na wpisaniu jako właściciela działek oznaczonych nr 543 i 542 sprzed komunalizacji przeprowadzonych w 1992 r. i w 1997 r. – TG „Sokół” w Sanoku.

5.01.2009 List do Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Waldemara Szybiaka, informujący iż Starosta Sanocki Pan Wacław Krawczyk uchyla się od podjęcia właściwej decyzji, usiłuje uchylić się od starannej analizy dostępnych dokumentów i wydania decyzji o wpisaniu „Sokoła” w ewidencji gruntów (działki nr 543 i 542), a informuje Towarzystwo o możliwości skierowania sprawy do sądu cywilnego o uzgodnienie treści wpisu w Księgach Wieczystych nr 47343 i 47348, wiedząc, iż wymienione księgi zostały utworzone na podstawie decyzji Wojewody z rażącym naruszeniem prawa.

5.01.2009 Kopia listu do Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Waldemara Szybiaka, informujący iż Starosta Sanocki Pan Wacław Krawczyk uchyla się od podjęcia właściwej decyzji … – do „TS” – nie opublikowany.

5.01.2009 Kopia listu do Przewodniczącego Rady Powiatu Pana Waldemara Szybiaka, informujący iż Starosta Sanocki Pan Wacław Krawczyk uchyla się od podjęcia właściwej decyzji … – do „eSanok” – nie opublikowany.

5.01.2009 Informacja Starosty o przesłaniu odwołania „Sokoła” z dnia 29.12.2008 r. do Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie za pośrednictwem Starosty Sanockiego od decyzji Starosty Sanockiego (pismo z dnia 16.12.2008 r. GN-III-74300-5-285/2008) odmawiającego wprowadzenia zmiany w operacie ewidencji gruntów.

7.01.2009 Odpowiedź Wojewody na naszą prośbę o wydanie postanowienia skutkującego przywróceniem pierwotnego stanu prawnego, tj. stanu z przed unieważnionych decyzji przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wydanie dokumentu skutkującego ujawnieniem jako właściciela TG „Sokół” w Sanoku w rejestrze gruntów i w księgach wieczystych.

W załączeniu pismo do Starosty Sanockiego o ujawnienie „Sokoła” w rejestrze ewidencji gruntów i 3 pisma do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Ksiąg Wieczystych z zawiadomieniem o zmianie właściciela nieruchomości (działki 541, 542, 543).

9.01.2009 Propozycja wysłana do Rady Miasta o nazwanie placu między „Sokołem” a II LO – placem im. „Sokoła”.

9.01.2009 Postanowienie Starosty w sprawie sprostowania omyłki w decyzji Starosty odmawiającej wprowadzenia zmiany w ewidencji gruntów (działki 542, 543) z dnia 16.12.2009 r. dot. wpisania pg. 25/8 zamiast pg. 25/26.

9.01.2009 Wypowiedź Burmistrza („TS” z dnia 9.01.2009 r.) „Wierzę, że działaczy stać na rozsądek i chęć wykorzystania propozycji, nadal aktualnych. Dziwi mnie natomiast wsparcie, udzielanie tej organizacji przez niektórych radnych. Nie tylko w mojej opinii jest to irracjonalne i błędne.”

9.01.2009 Przyjęto darowiznę na rzecz „Sokoła” „Listę członków TG „Sokół” w Sanoku płacących składki za miesiąc marzec 1946 r.”

Zbigniew Ziąbrowski, syn Władysława Ziąbrowskiego (gospodarza budynku „Sokoła” do wybuchu wojny i do czasu likwidacji Towarzystwa w 1946 r.), przekazał niniejszą listę Danucie Miciak, która przekazała ją Eugeniuszowi Czerepaniakowi, który w dniu 9 stycznia 2009 r. przekazał na posiedzeniu Zarządu TG „Sokół” Bronisławowi Kielarowi.

12.01.2009 Rozmowa tel. ze Starostą – pretensje starosty dotyczące pisma skierowanego do przewodniczącego Rady Powiatu z dnia 5.01.2009 r.

12.01.2009 Rozmowa z p. Mazur prowadzącą kiosk z kwiatami.

13.01.2009 Rozmowa telefoniczna z Beatą Amarowicz – „Klub Kino”.

19.01.2009 Odpowiedź do „TS” na art. z dnia 9.01.2009 r. – list ukazał się w „TS” z dnia 23.01.2009 r.

26.01.2009 Rozmowa z dzierżawcą budynku dotycząca zbliżania się terminu zmiany właściciela. Pani Beata Amarowicz wyraziła chęć rozmowy na temat zawarcia umowy z nowym właścicielem po załatwieniu przejęcia budynku przez „Sokoła”.

6.02.2009 Decyzja Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie utrzymująca w mocy decyzję Starosty w sprawie wprowadzenia zmian w operacie ewidencji gruntów – pismo wpłynęło 12.02.2009 r.

26.01.2009 PiS – mgr Elżbieta Małecka – konsultant prawny. Zwracam się do Pani z prośbą o sporządzenie pozwu do sądu (cywilnego?) o ustalenie właściciela Sztandaru (o zwrot Sztandaru?) TG „Sokół” w Sanoku. Elzbieta_Malecka@interia.eu

6.02.2009 Sprawa nazwania placu pomiędzy „Sokołem” i II LO.

Przewodniczący Rady Miasta Jan Pawlik informuje, że nasz wniosek nie może być rozpatrzony przez Radę Miasta, uzasadniając tym, że plac nie stanowi wyodrębnionej geodezyjnie nieruchomości i jest częścią parku miejskiego, który ma ustanowioną już nazwę.

9.02.2009 Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Rzeszowie (G.II.7621-18/09) utrzymuje w mocy zaskarżoną decyzję (29.12.2008),

odmawiającą wprowadzenia w operacie ewidencji gruntów i budynków miasta Sanoka obręb Śródmieście zmiany polegającej na wpisaniu TG „Sokół” w Sanoku jako właściciela działek nr 542 i 543. W świetle ustaleń I instancji (na podstawie zbadania całości dokumentów – Geodezja w Starostwie – mimo, iż MSWiA prowadził już badania i ustalił właściciela) należało orzec jak w sentencji.

13.02.2009 Walne Zgromadzenie TG „Sokół” w Sanoku. Sprawozdawcze za 2008 r. Obecni zaproszeni goście: ks. Prałat Feliks Kwaśny, płk. Zbigniew Ziąbrowski.

18.02.2009 Pismo Burmistrza z informacją o wielkości dzierżawy za:

1) dzierżawę małego parkingu koło „Sokoła” – 780,80 zł/m-c brutto – wpłata do U.M.

2) dzierżawę dużego parkingu na b. lodowisku – 122,00 zł/m-c brutto – wpłata do MOSiR

23.02.2009 Rozmowa Bronisława Kielara i Pawła Sebastiańskiego z przewodniczącą Wydz. Ksiąg Wieczystych Krystyną Twardak-Terlecką o wpisaniu nieruchomości „Sokoła” do K.W. Ostrzeżenie będzie wpisane, a o wpis do K.W. należy złożyć wniosek.

24.02.2009 Rozmowa Bronisława Kielara z przewodniczącym KZ NSZZ „Solidarność” Nauczycieli Tomaszem Przystaszem i dyrektorem II LO Markiem Cyroniem w sprawie ewentualnej budowy sali gimnastycznej na działce byłego lodowiska, dla „Sokoła”, II LO i ewentualnie G-2 Podjęte zostaną rozmowy z władzami Powiatu i Miasta.

24.02.2009 Pismo z wnioskiem KW-ZAL oraz pozostałymi formularzami: KW-ZAD, KW-PP - 2 egz., KW-OZN, KW-WU, do Sądu Rejonowego Wydział Ksiąg Wieczystych o odnowienie księgi wieczystej, uwidaczniającej nieruchomości (działki: 543 z budynkiem „Sokoła”, 542 i części działki 541), jako własność Towarzystwa, w miejsce zaginionej lwh 606. (Pismo przekazane 2.03.2009 r.). Wniesiona opłata – 260 zł.

25.02.2009 Prośba do Wojewody o uzupełnienie dokumentów G.VIII.7723-1/4/09, G.VIII.7723-1/4a/09, G.VIII.7723-1/4b/09 z dnia 7.01.2009 r. do Sądu Rejonowego w Sanoku Wydział Ksiąg Wieczystych (zawiadomienie o zmianie właściciela nieruchomości), w taki sposób, aby Wydział Ksiąg Wieczystych był zobowiązany wpisać w księgach wieczystych, jako właściciela – TG „Sokół” w Sanoku oraz o informację czy Starosta Sanocki jest zobowiązany poinformować nas o sposobie załatwienia wpisu w ewidencji gruntów co wynika z pisma G.VIII.7723-1/4/09 z dnia 7.01.2009 r.

26.02.2009 Rozmowa Bronisława Kielara z Markiem Cyroniem, Tomaszem Przystaszem i Waldemarem Szybiakiem – przewodniczącym Rady Powiatu, w sprawie ewentualnej budowy Sali gimnastycznej na działce byłego lodowiska, dla „Sokoła”, II LO i ewentualnie G-2.

W. Szybiak – proponuje „Sokołowi” sprzedanie działki b. lodowiska inwestorowi oraz zauważa, iż sprawa nieruchomości nie jest jeszcze załatwiona do końca.

M. Cycoń – koniecznie chciałby stworzyć lepsze warunki do nauki wf. dla swoich uczniów.

T. Przystasz – sala w tym miejscu rozwiązałaby problemy z wf. dla kilku szkół.

27.02.2009 Artykuł w „TS” pt. To nie my, to „Sokół” Mariana Strusia – zastępca burmistrza Stanisław Czernek mówi, że nie da się sprawy własności załatwić drogą administracyjną. Tylko sąd może to rozstrzygnąć, któremu trzeba dostarczyć wiarygodne dokumenty.

28.02.2009 Pismo do Starosty z prośbą o informację dotyczącą sposobu załatwienia naszej sprawy a skierowanej do Starosty Sanockiego pisma Urzędu Wojewódzkiego G.VIII.7723-1/4/09 z dnia 7.01.2009 r. oraz o informację jakie wpisy zostały dokonane w ewidencji gruntów na podstawie decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji: 1) Nr 12/2006 z dnia 8.11.2006 r., 2) Nr 508 z dnia 30.07.2008 r., 3) Nr 505 z dnia 30.07.2008 r., 4) Nr 790 z dnia 12.12.2008 r.

3.03.2009 Rozmowa Bronisława Kielara z Andrzejem Radwańskim – wicestarostą.

Rada Powiatu jest przychylna budowie Sali gimnastycznej przy II LO. Wejście do spółki budującej Salę gimnastyczną na b. lodowisku będzie trudne, jednak należy dalej rozmawiać na ten temat. Będą kłopoty z wprowadzeniem do budżetu.

6.03.2009 SKARGA do W.S. A. w Rzeszowie na decyzję z dnia 6 lutego 2009 r. nr rej. G.II.7621-18/09, otrzymaną w dniu 12 lutego 2009 r. od Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15 oraz poprzedzającej decyzji Starosty Sanockiego z dnia 16 grudnia 2008 r. nr rej. GN-III-74300-5-285/2008, jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności:

  • § 12 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454),
  • art. 7 i art. 8 Kodeksu postępowania administracyjnego,
  • art. 7, art. 21 ust 1 i art. 46 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Skarga wysłana 9.03.2009 r.

6.03.2009 Na posiedzeniu Zarządu TG „Sokół” naczelnik w. s. Stefan Tarapacki przedstawił dwa dokumenty (Opinia wstępna inż. Stanisława Janowskiego dotycząca czynności projektowych i czynności budowlanych i inż. Adama Brekiesza dotycząca badań grubości podpór zadaszenia) opracowane do koncepcji: Przebudowa konstrukcji b. lodowiska na halę sportową.


9.03.2009 Pismo Bronisława Kielara pt. „SOKOŁOWI” POTRZEBNY JEST ODNOWIONY WPIS W KSIĘDZE WIECZYSTEJ, w odpowiedzi na art. Mariana Strusia w „TS” pt. „To nie my, to „Sokół” z dnia 27.02.2009 r.

W TS ukazał się art. pt. „Sokół” nie odpuszcza w dniu 13.03.2009 r.

14.03.2009 Na zebraniu u pani Ludmiły Patały przyjęliśmy dla „Sokoła” obraz z podobizną J. Piłsudskiego. Do darczyńcy skierowaliśmy list o następującej treści:

Pani Helena Szymańska ul. Traugutta 17A/4 38-500 Sanok

Podziękowanie!

Zarząd Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku uprzejmie dziękuje, za przekazany na rzecz Towarzystwa, obraz z podobizną Marszałka Józefa Piłsudskiego, o wymiarach 40 cm x 60 cm, namalowany przez Pani męża ś.p. Tadeusza. Z sokolim pozdrowieniem – czołem!

Członek Zarządu – Ludmiła Patała, prezes – Bronisław Kielar.

27.03.2009 Spotkanie z Marianem Daszykiem, b. posłem w sprawie utworzenia nowego gniazda sokolego w Strachocinie. Następne spotkanie w tej sprawie odbędzie się za tydzień w Strachocinie.

Obecni: Bronisław Kielar, Zdzisław Skrzypczyk, Paweł Sebastiański, Stefan Tarapacki.

Na spotkanie przybyli również: płk. Zbigniew Ziąbrowski i jego bratanek Jan Paweł Ziąbrowski z Warszawy, który przekazał KSIĘGĘ PAMIĄTKOWĄ „SOKOŁA” – 1867–1892, wydaną we Lwowie w 1892 roku, nakładem TG „Sokół” we Lwowie,

(z pieczęcią o treści: „SOKÓŁ” FILIA LWOWSKIEGO TOWARZYSTWA GIMNASTYCZNEGO W SANOKU), która była dla niego pamiątką po dziadku Władysławie Ziąbrowskim – członku TG „Sokół” w Sanoku – gospodarzu budynku „Sokoła” do II wojny światowej, a następnie do czasu likwidacji Towarzystwa w 1946 r.

27.03.2009 Dot. dz. nr 543 o pow. 0,1438 ha – KW 47343

Starosta zawiadamia o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie decyzji MSWiA nr 508 (DAP.O.32019-5-05/08/AK z dnia 30.07.2008 r.).

Zmienia:

właściciela – Gmina Miasta Sanoka na

– władającego na zasadach samoistnego posiadania: Skarb Państwa.

27.03.2009 Dot. dz. nr 542 o pow.0,0313 ha – KW 48230 (KW 47348 ?)

Starosta zawiadamia o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie decyzji MSWiA nr 505 (DAP.0.32019-8-08/08/AK z dnia 30.07.2008 r.).

Zmienia:

właściciela – Gmina Miasta Sanoka na

– władającego na zasadach samoistnego posiadania: Skarb Państwa – użytkownik: Urząd Miejski w Sanoku.27.03.2009 Dot. dz. nr 541/2 o pow.0,4929 ha – KW 48230

Starosta zawiadamia o zmianie w danych ewidencji gruntów i budynków na podstawie decyzji MSWiA nr 790 (DAP.O.32019-7-05/08/AK z dnia 12.12.2008 r.).

Zmienia:

właściciela – Gmina Miasta Sanoka – użytkownik: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji na

– władającego na zasadach samoistnego posiadania: Skarb Państwa – użytkownik: Urząd Miejski w Sanoku.

Dokonano w/w wpisów mimo, iż w uzasadnieniu decyzji MSWiA nr 790 czytamy m.in.: „w dniu komunalizacji przedmiotowa nieruchomość nie należała do Skarbu Państwa lecz do TG „Sokół” w Sanoku”

27.03.2009 Odpowiedź Wojewody na nasze pismo z dnia 25.02.2009 r.

Do Sądu Rejonowego w Sanoku, Wydz. Ksiąg Wieczystych przekazane zostały wszystkie decyzje MSWiA w tej sprawie oraz wykazy zmian. Obowiązek udokumentowania prawa własności spoczywa obecnie na TG „Sokół” – czytamy w piśmie.

22.04.2009 W. Sąd Administracyjny w Rzeszowie doręcza odpis odpowiedzi na skargę TG „Sokół” z dnia 7.04.2009 r.

22.04.2009 W. Sąd Administracyjny w Rzeszowie wzywa do nadesłania aktualnego na dzień wniesienia skargi oryginału odpisu z rejestru stowarzyszeń.

22.04.2009 W. Sąd Administracyjny w Rzeszowie wzywa do uiszczenia wpisu sadowego w wysokości 200 zł.

30.04.2009 Pismo do Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego z załączonymi dokumentami: 1. odpis aktualny na dzień 21.12.2006 r. z rejestru KRS, 2. postanowienie z dnia 15.12.2008 r. o zmianie danych w KRS, 3. Regulamin Zarządu TG „Sokół” w Sanoku – 2006, 4. Potwierdzenie wpłaty wpisu sądowego w wysokości 200 zł.

3.05-2009 Udział członków „Sokoła” w uroczystościach 3 Maja. Kwiaty pod pomnikiem Tadeusza Kościuszki złożyli: Barbara Milczanowska, Jerzy Skibiński i Zdzisław Skrzypczyk, który kupił kwiaty.

12.05.2009 Do PGNiG o wykonanie pomiaru grubości elementów stalowych – średników i półek (losowo) zadaszenia byłego lodowiska przy ul. Mickiewicza.

21.05.2009 Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadamia na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego, że dokonano wpisu w brzmieniu:

Nr pozycji dziennika: Dz. KW. /KS1S/00000111/09

Nr i rodzaj żądania: Dz. KW. /KS1S/00000111/09/001

WOSNP – III WPIS/ZMIANA/WYKRE.OSTRZEŻENIA O NIEZGODNOŚCI TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM.

Numer księgi wieczystej: KS1S/00048230/9, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA.

Rodzaj wpisu: OSTRZEŻENIE

Treść wpisu: OSTRZEŻENIE O NIEZGODNOŚCI MIĘDZY STANEM PRAWNYM NIERUCHOMOŚCI UJAWNIONYM W KSIĘDZE WIECZYSTEJ A RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM DOTYCZĄCE DZIAŁKI NR 543, PRZYSŁUGUJĄCE TOWARZYSTWU GIMNASTYCZNEMU „SOKÓŁ” Z SIEDZIBĄ W SANOKU A SKIEROWANE PRZECIWKO PRAWU WŁASNOŚCI WPISANEMU NA RZECZ GMINY MIASTA SANOKA.

(Wpis trwał 4 miesiące i 10 dni)

21.05.2009 Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadamia na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego, że dokonano wpisu w brzmieniu:

Nr pozycji dziennika: Dz. KW. /KS1S/00000110/09

Nr i rodzaj żądania: Dz. KW. /KS1S/00000110/09/001

WOSNP – III WPIS/ZMIANA/WYKRE.OSTRZEŻENIA O NIEZGODNOŚCI TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM.

Numer księgi wieczystej: KS1S/00048230/9, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA.

Rodzaj wpisu: OSTRZEŻENIE

Treść wpisu: OSTRZEŻENIE O NIEZGODNOŚCI MIĘDZY STANEM PRAWNYM NIERUCHOMOŚCI UJAWNIONYM W KSIĘDZE WIECZYSTEJ A RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM DOTYCZĄCE DZIAŁKI NR 542, PRZYSŁUGUJĄCE TOWARZYSTWU GIMNASTYCZNEMU „SOKÓŁ” Z SIEDZIBĄ W SANOKU A SKIEROWANE PRZECIWKO PRAWU WŁASNOŚCI WPISANEMU NA RZECZ GMINY MIASTA SANOKA.

(Wpis trwał 4 miesiące i 10 dni) Referendarz sądowy – Andrzej Bartkowski

21.05.2009 Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych zawiadamia na podstawie art. 626(10) §1 kodeksu postępowania cywilnego, że dokonano wpisu w brzmieniu:

Nr pozycji dziennika: Dz. KW. /KS1S/00000112/09

Nr i rodzaj żądania: Dz. KW. /KS1S/00000112/09/001

WOSNP – III WPIS/ZMIANA/WYKRE.OSTRZEŻENIA O NIEZGODNOŚCI TREŚCI KSIĘGI WIECZYSTEJ Z RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM.

Numer księgi wieczystej: KS1S/00048230/9, NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA.

Rodzaj wpisu: OSTRZEŻENIE

Treść wpisu: OSTRZEŻENIE O NIEZGODNOŚCI MIĘDZY STANEM PRAWNYM NIERUCHOMOŚCI UJAWNIONYM W KSIĘDZE WIECZYSTEJ A RZECZYWISTYM STANEM PRAWNYM DOTYCZĄCE DZIAŁKI NR 541 W CZĘŚCI ODPOWIADAJĄCEJ DAWNEJ DZIAŁCE NR 1121/2, PRZYSŁUGUJĄCE TOWARZYSTWU GIMNASTYCZNEMU „SOKÓŁ” Z SIEDZIBĄ W SANOKU A SKIEROWANE PRZECIWKO PRAWU WŁASNOŚCI WPISANEMU NA RZECZ GMINY MIASTA SANOKA.

(Wpis trwał 4 miesiące i 10 dni)

22.05.2009 Spotkanie członków „Sokoła” (koło budynku „Sokoła”) z kandydatem PiS na posła do PE – Tomaszem Porębą.

22.05.2009 Postanowienie Sądu Rejonowego W.K.W. w Sanoku o oddaleniu wniosku o wpis nieruchomości „Sokoła” do ksiąg wieczystych – referendarz sadowy Mariusz Stelmach.

25.05.2009 Przesłanie do Sądu Administracyjnego w Rzeszowie kopi zawiadomień o wpisie „ostrzeżeń” o niezgodności między stanem prawnym ujawnionym w księgach wieczystych a rzeczywistym stanem prawnym dotyczące działek: 543, 542 i w części 541.

30.05.2009 Skarga do Sądu R. Wydz. K.W. w Sanoku dot. postanowienia z dnia 22.05.2009 r.

2.06.2009 Do Wojewody Podkarpackiego.

Nawiązując do dotychczasowej korespondencji w w/w sprawie oraz biorąc pod uwagę postanowienie Sądu Rejonowego V Wydział Ksiąg Wieczystych w Sanoku oddalające nasz wniosek o wpis do ksiąg wieczystych nieruchomości „Sokoła”, Zarząd TG „Sokół” w Sanoku zwraca się z prośbą o wydanie decyzji zwracającej nieruchomości Towarzystwu.

8.06.2009 Pozew do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Sanoku o wydanie sztandaru przez PTG „Sokół” dla TG „Sokół”.

8.06.2009 Postanowienie Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny o zwolnieniu TG „Sokół” od opłaty sądowej w wysokości 100 zł. (dot. skargi z 30.05.2009 r.)

22.06.2009 Wezwanie. Sąd Rejonowy w Sanoku I Wydział Cywilny wzywa na przesłuchanie w sprawie powództwa TG przeciwko PTG o wydanie sztandaru. (7.07.2007 r. o godz. …).

29.06.2009 Wojewoda (Dyr. Wydz. Geodezji) umarza postępowanie dot. wydania decyzji zwracającej TG „Sokół” nieruchomości.

Uzasadnienie

Brak podstaw do wydania decyzji administracyjnej.

Zawiadomieniami z 7.01.2009 r. Wojewoda poinformował Sąd o zmianie właściciela nieruchomości.

Brak jest przepisu prawa materialnego w omawianym zakresie, a więc wniosek o wydanie decyzji nie może być rozważony.

Powołując się na uzasadnienie Sądu, podaje: postępowanie o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym jest wyłącznym sposobem sprostowania niezgodnego z tym stanem wpisu w księdze wieczystej.

7.07.2009 Rozprawa w Sądzie Rejonowym Wydział Cywilny w sprawie zwrotu nam sztandaru. Decyzja Sądu: PTG „Sokół” zwróci sztandar TG „Sokół” natychmiast. Koszty procesu 50 zł pokryje PTG. Wyrok uprawomocni się po 14 dniach.

Obecni na rozprawie: Bronisław Kielar, Paweł Sebastiański, Stefan Tarapacki, Zdzisław Skrzypczyk, Stanisław Lewek. Nieobecni przedstawiciele PTG.

Sędzia Krzysztof Dziewulski.

14.07.2009 Sąd Rejonowy w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych postanawia oddalić wniosek o dokonanie wpisu Towarzystwa w księgach wieczystych.

W postanowieniu czytamy m.in.:

Nie dołączono dokumentów stanowiących podstawę oznaczenia nieruchomości.

Nawet jeżeli uchylone zostały podstawy prawne stanowiąc podstawy wpisu prawa własności w tych księgach na rzecz Gminy Miasta Sanoka to brak jest podstaw do wpisu wnioskodawcy jako właściciela.

Występująca tutaj niezgodność pomiędzy wpisem w księdze wieczystej a rzeczywistym stanem prawnym może być dokonana jedynie w postępowaniu o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym a Sąd wieczystoksięgowy nie może rozstrzygać sporów o własność.

Sędzia Krystyna Twardak-Terlecka.

15.07.2009 Wniosek o odszkodowanie skierowany do MSWiA.

Zarząd TG „Sokół” w Sanoku na podstawie art. 160 § 3 K.p.a. zwraca się z wnioskiem o naliczenie odpowiedniego odszkodowania z tytułu stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej, decyzją z dnia 8 listopada 2006 r. DZiK-VI-630-I-6/06/AH.

16.07.2009 Odwołanie od umorzenia postępowania wydanego przez Wojewodę Podkarpackiego w piśmie G.VIII-7723-1/4/09 z dnia 29.06.2009 r. skierowane do Ministra SWiA za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego..

Zarząd TG „Sokół” w Sanoku nie może się zgodzić z umorzeniem postępowania oraz uzasadnieniem Wojewody Podkarpackiego w tej sprawie i zwraca się z prośbą o wydanie dokumentu, który umożliwi zwrot nieruchomości Towarzystwu.

28.07.2009 Wniosek o wydanie odpisu wyroku z klauzulą wykonalności z dnia 7 lipca 2009 r. w sprawie wydania sztandaru przez PTG „Sokół” dla TG „Sokół”.

28.07.2009 Informacja Wojewody Podkarpackiego o wysłaniu naszego odwołania z dnia 16.07.2009 r. wraz z aktami sprawy do MSWiA Grzegorza Schetyny.

6.08.2009 Zwróciliśmy się z prośbą do Kazimierza Mielczarka o zaproponowanie terminu i miejsca przekazania nam sokolego sztandaru. W przypadku braku odpowiedzi na w/w prośbę do 7 dni, sprawę przekażemy do komornika.

Podajemy również nasze konto: PBS 66 8642 0002 2001 0077 5849 0001.


7.08.2009 Sąd przysyła wyrok w sprawie zwrotu sztandaru z klauzulą wykonalności.

7.08.2009 Złożenie pozwu do Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Sanoku o uzgodnienia wpisów w księgach wieczystych z istniejącym stanem prawnym.

Prośbę o zwolnienie z opłaty sądowej skierowano jako załącznik. Dołączono również odpowiednie załączniki dotyczące nieruchomości.


19. 08.2009 Prośba do Sądu Rejonowego o egzekucję sądową wyroku dotyczącego wydania sztandaru przez PTG dla TG.

13.08.2009 Sąd wzywa do uzupełnienia braków formalnych pozwu z dnia 7.08.2009 r. – sygn. akt I C 151/09.

25.08.2009 Przesłanie do Sądu R. w Sanoku W.C.: odpisów załączników do pozwu, oświadczenia majątkowego na urzędowym formularzu i realnej wartości sporu (790 360 zł).

10.09.2009 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie zawiadamia o rozprawie w dniu 20.10.2009 r. o godz. w sprawie skargi na decyzję PWINGiK z dnia 6.02.2009 r.

Na rozprawie uczestniczyli z naszej strony: Bronisław Kielar i Paweł Sebastiański.

Wyrok podany będzie 3.11.2009 r.

14.09.2009 S.R. w Sanoku wzywa do uzupełnienia odpisu wniosku i podania wartości sztandaru

17.09.2009 Przesłanie do S.R. w Sanoku odpisu wniosku o egzekucję i wyceny sztandaru (3000 zł).

23.09.2009 MSWiA w odpowiedzi na pismo z dnia 15.07.2009r. postanawia zwrócić wniosek w sprawie przyznania odszkodowania. O odszkodowanie należy skierować wniosek do sądu powszechnego.

25.09.2009 Sąd Rejonowy w Sanoku I W. C. zawiadamia, że w dniu 27.10.2009 r. odbędzie się posiedzenie w sprawie w przedmiocie egzekucji sądowej (sprawa zwrotu sztandaru).

Na posiedzeniu obecni byli: Bronisław Kielar, Zdzisław Skrzypczyk, Paweł Sebastiański – TG „Sokół” i Kazimierz Mielczarek – PTG „Sokół”.

Uwagi K. Mielczarka: sądowi podano jego prywatny adres, na wniosku do sądu powinno być 2 podpisy, sztandaru nie ma, bo jakiś członek zabrał i nie wie gdzie jest.

Decyzja sądu w tej sprawie ogłoszona będzie 5.11.2009 r.

6.10.2009 Wezwanie do Sądu Rejonowego w Sanoku I Wydział Cywilny na przesłuchanie w sprawie Gminie Miasta Sanoka o uzgodnienie księgi wieczystej – w dniu 4.11.2009 r.

20.10.2009 Rozprawa w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Rzeszowie w sprawie naszej skargi na decyzję z dnia 6.02.2009 r. PWINGiK w Rzeszowie. Wyrok za dwa tygodnie.

20.10.2009 Urząd Miasta do Sądu Rejonowego w Sanoku – wnosi o oddalenie naszego powództwa w sprawie uzgodnienia wpisu do ksiąg wieczystych. Uzasadnia, że powinniśmy przedłożyć oryginały dokumentów na jakich opiera istnienie prawa do nieruchomości.

30.10.2009 Przekazanie do Urzędu Skarbowego NIP-2, zaświadczenie o numerze REGON, dokumentu o rejestracji w KRS.