Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2009.08.19

1889 – KALENDARIUM SOKOLSKIE – 10.2007

20.11.1888 r. Przyjęcie statutu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" w Sanoku przez I Walne Zgromadzenie przy życzliwym poparciu przez c.k. Starostwo

28.06.1889 Ukonstytuowanie się stałego Wydziału TG „Sokół” w Sanoku w składzie:

- Karol Petelenz – prezes – dyr. gimnazjum,

- dr Jan Radek – zastępca prezesa – lekarz powiatowy,

- Roman Vetulani – sekretarz – prof. gimnazjalny,

- Stanisław Biega – sekretarz – nauczyciel gimnastyki i bibliotekarz,

- Feliks Giela – podskarbi,

- Ignacy Morawiecki – wydziałowy,

- Kazimierz Lipiński - zastępca wydziałowego,

- Ludwik Salo - zastępca wydziałowego,

- Albin Świtalski - zastępca wydziałowego,

- dr Lemer Tytus – zastępca wydziałowego,

- dr Karol Zaleski - zastępca wydziałowego.

- Józef Wilecki - zastępca wydziałowego.

(Przyjmujemy ten dzień jako dzień powstania TG „Sokół” w Sanoku)

4.07.1890 Udział w pogrzebie Adama Mickiewicza członków „Sokoła”: Stanisława Biegi i Feliksa Gieli.

Adam Mickiewicz urodził się 24 grudnia 1798 r. w Zaosiu. Wychowywał w pobliskim Nowogródku. Zmarł 26.11. 1855 r. w Konstantynopolu. Ciało Mickiewicza zostało przewiezione do Paryża i pochowane na cmentarzu Montmorency, a w roku 1890 sprowadzone do Polski i złożone w krypcie na Wawelu. Pogrzeb ten po 35 latach od śmierci poety stanowił wielką manifestację narodową.

4.12.1890 Prośba do Rady Miejskiej o odstąpienie odpowiedniego gruntu pod budowę

28,30.06.1891 Zjazd sokolstwa w Pradze z udziałem druha Feliksa Gieli

12.11.1891 Ponowna prośba do Rady Miejskiego o bezpłatne odstąpienie gruntu pod budowę własnego gmachu

19.11.1896 Rada Miejska przekazuje grunt towarzystwu pod budowę sokolni

5.06.1898 Patronem „Sokoła” zostaje Tadeusz Kościuszko, a 15 października (dzień zgonu

T. Kościuszki) świętem sokolim

28.06.1899 Poświęcenie kamienia węgielnego pod budowę sokolni

21.08.1899 Sporządzenie Aktu notarialnego na okoliczność darowania „Sokołowi” parceli

budowlanej 25/8 o pow. 1810m2 pod budowę budynku „Sokoła” - zbiór dokumentów 986/1899 Tom 17 - Rep. 5256

29.11.1899 Poświęcenie i otwarcie sali gimnastycznej sokolni

1900 Towarzystwo wprowadza się do budynku sokolni

1901 Wykonanie sztandaru PTG „Sokół" w Sanoku

28.09.1902 Odsłonięcie pomnika Tadeusza Kościuszki na placu św. Jana z udziałem burmistrza Aitala Wituszyńskiego. Pomnik zniszczyli okupanci w czasie II wojny światowej.

1907 Oficjalne oddanie budynku do użytku

28.06.1908 Poświęcenie sztandaru. VII Zlot Gniazd Sokolich w Sanoku - udział 500 osób

19.03.1911 Uruchomienie w sokolni stałego teatru elektrycznego (pierwsze kino – prąd z agregatu)

24.03.1911 Adam Pytel zostaje Honorowym członkiem TG „Sokół” w Sanoku – Walne Zgromadzenie

1913 Wielka woda porywa łazienki „Sokoła"

24.03.1914 Karol Zaleski i Feliks Giela zostają Honorowymi członkami TG „Sokół” w Sanoku – Jubileuszowe Walne Zgromadzenie

1914-1915 W czasie inwazji rosyjskiej budynek używany na cele wojskowe. Odprawiano w nim również nabożeństwa prawosławne

1915 Po powrocie wojsk austriackich budynek także służył celom wojskowym

1.11.1918 Z budynku „Sokoła" wychodzą na ulice pierwsze polskie patrole wojskowe

4.01.1919 Pierwsza w Niepodległej Polsce „Wieczornica opłatkowa”

 

22.01.1919 Ignacy Paderewski pisze do Adama Pytla

Warszawa 22 stycznia 1919 r.

Pytel, przewodniczący Sokoła, Sanok

 

Oby więcej rodziło się w Polsce uczuć takich, jak któremi wzruszyliście mnie Druhowie i Druhinie Sokoła sanockiego. Taka tężyzna moralna idzie od ducha zdrowego – od tej dewizy, która przyświeca Sokołowi polskiemu.

 

Wy to Druhowie i Druhinie sokolskie jesteście najlepszą cegłą w gmachu narodowym, bo w Waszych zastępach płonął entuzjazm narodowy!

Wyście przygotowali młodzież na trud fizyczny i bohaterstwo.

– Historya zapisze trwałymi zgłoskami dzieje sokolstwa w Polsce. I. J. Paderewski

 

6.02.1920 Pierwsze po długiej przerwie Walne Zgromadzenie „Sokoła"

1920 Odnowienie sali gimnastycznej i sprzętu

1921 Sanokowi przypada godność stolicy okręgu sokolego

31.05.1927 Sporządzenie Aktu notarialnego na okoliczność darowania „Sokołowi” parceli gruntowej 25/26 o pow. 2385m2 - zbiór dokumentów 758/1927 - Rep. 2919

1928 Zainstalowanie światła elektrycznego w budynku „Sokoła"

3 i 4.08.1929 Uroczystości jubileuszowe 40-lecia „Sokoła" w Sanoku. 250 umundurowanych druhen i druhów ze Lwowa, Brzozowa, Leska, Lutowisk, Ustrzyk D., Zagórza i Sanoka przemaszerowało ulicami Sanoka

1.09.1945 Wybór tymczasowego Zarządu towarzystwa

10.09.1945 Prośba do urzędu wojewódzkiego rzeszowskiego o rejestrację towarzystwa

19.09.1945 Prośba do Zarządu Miasta o przekazanie budynku towarzystwu

14.12.1945 Miejska Rada Narodowa uchwala oddanie gmachu „Sokoła" towarzystwu

02.1946 Wojskowe „Kino Podhalanka" w Sanoku zajmuje wbrew woli właściciela salę gimnastyczną na kino (w piątek, sobotę i niedzielę - od 16.00)

13.01.1946 Tymczasowy Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie we własnej sali

6.03.1946 Urząd Wojewódzki Rzeszowski, Wydz. Społeezno-Polityczny odmawia zarejestrowania „Sokoła”, ponieważ poszczególni członkowie mogą zrzeszać się w organizacjach „wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego”, które mają być utworzone

25.11.1947 Informacja o przekazaniu kina „Sokół” w Sanoku Towarzystwu Przyjaciół Żołnierza

24.03.1949 Protokół przekazania ruchomości i nieruchomości TG „Sokół” na rzecz Zarządu Gminy w Sanoku, po bezprawnej likwidacji towarzystwa

1962 Wybudowanie nowego pomnika Tadeusza Kościuszki przy ul. Kościuszki

1988 Umieszczenie na ścianie budynku „Sokoła”, przechowanej w Zamku, tablicy upamiętniającej odzyskanie niepodległości

3.09.1992 Decyzją GP-II-GG-7212/1417/92 z dnia 3.09.1992 r. Wojewoda Krośnieński stwierdził nabycie przez Miasto działki nr 1122/1 położonej w Sanoku, zabudowanej budynkiem „Kino Pokój”. Działka ta w dniu wejścia w życie przepisów ustawy z dnia 10.05.1990 r. Przepisy wprowadzające... wykazana w lwh 606, w rejestrze ewidencji gruntów wpisana pod pozycją Skarbu Państwa – Urząd Miejski –zasoby. Decyzja ta wydana została na podstawie dokumentacji inwentaryzacyjnej sporządzonej przez Komisję inwentaryzacyjną przy Radzie Miasta i stała się ostateczna w dniu 30.09.1992 r.

30.06.1993 Decyzją GGG.III.7224-3/256/93 z dnia 30.06.1993 r.Wojewoda Krośnieński potwierdza nabycie na własność przez Gminę Miasta Sanoka działki nr 1121/2 o pow. 4928 - obecnie działka nr 541 (w tym dawna działka 1044/7 o pow. 1555 - nie „Sokoła”)

14.04.1997 Decyzją GGG-III-7224-3/187/97 z dnia 14.04.1997 r. Wojewoda Krośnieński stwierdził nabycie przez Miasto działki nr 542 o pow. 313 - KW Nr 47348

 

 

22.12.1999 Powołanie Komitetu Założycielskiego PTG „Sokół"

24.02.2000 Prośba do Wojewody Podkarpackiego o informację dotyczącą bezprawnej likwidacji PTG „Sokół" w Sanoku

4.03.2000 Rejestracja Statutu PTG „Sokół" w Sanoku przez Sąd Okręgowy w Krośnie pod nr. 643 - dział A

8.05.2000 Inż. Bogusława Szczepanik - dyr. Nadzoru Geodezyjnego i Nieruchomości z Podkarpackiego U.W. w Rzeszowie, po analizie dokumentów, nie potwierdza prawa własności nieruchomości na rzecz „Sokoła"

9.06.2000 Pierwsze Walne Zgromadzenie PTG „Sokół"

20.12.2000 Panie: Teresa Dalska i Anna Dalska-Kindlarska przekazują Sztandar sokoli członkom Zarządu PTG „Sokół” (Kazimierz Mielczarek, Bronisław Kielar, Wiesław Wilkosz) w obecności notariusza (Lidia Górska-Galewicz). Sztandar od 1939 r. do 1957 r. przechowywany był z zachowaniem największej tajemnicy przez mjra Tadeusza Zbyszyckiego, a następnie przez Jadwigę i Romana Słuszkiewiczów, ich córkę - Teresę Dalską i wnuczkę – Annę Dalską-Kindlarską

2001 Prośba do Rady Miasta Sanoka o zwrot budynku „Sokoła"

10.01.2001 Prośba o przyjęcie do Związku TG „Sokół" w Polsce z siedzibą w Krakowie

16.01.2001 Zarząd Miasta informuje przewodniczącego Rady Miasta Sanoka, że nie ma prawa zwrócić budynku

30.01.2001 Ponowna prośba (z dodatkowymi informacjami) do Rady Miasta o zwrot budynku

15.02.2001 Prośba do Wojewody Podkarpackiego (z dodatkowymi dokumentami) o anulowanie decyzji komunalizacyjnej budynku „Sokoła"

27.01.2001 Walne Zgromadzenie Rady Odrodzenia Towarzystw Gimnastycznych „Sokół"

w Polsce zorganizowane w Krakowie

28.02.2001 Radca prawny UM informuje przewodniczącego R.M. w Sanoku, że pismo PTG „Sokół" powinno być skierowane do Zarządu Miasta!

7.03,2001 Prośba do przewodniczącego Rady Powiatu o przystąpienie powiatu sanockiego jako członka wspierającego towarzystwo

19.03.2001 Prośba do Zarządu Miasta w Sanoku o zwrot nieruchomości towarzystwu.

17.04.2001 Podkarpacki UW w Rzeszowie delegatura w Krośnie zwraca się z prośbą o sprecyzowanie żądań „Sokoła"

23.04.2001 Prośba o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej w odpowiedzi na pismo Delegatury w Krośnie z 17.04.2001 r.

24.04.2001 Prośba do Archiwum Państwowego w Sanoku o kserokopie uchwał R.M. Sanoka z 19.11.1896 r. - przekazanie gruntu towarzystwu pod budowę Sokolni i MRN w Sanoku z 14.12.1945 r. – oddanie gmachu „Sokoła" w posiadanie towarzystwu

5.05.2001 Burmistrz Zbigniew Daszyk informuje, że nie ma możliwości zwrotu nieruchomości z powodu postępowania u wojewody i braku opinii Komisji R.M

9.05.2001 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie przekazuje wniosek „Sokoła”

o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej do MSWiA w Warszawie

22.05.2001 Sąd Rejonowy w Sanoku zaświadcza, że w spisie osobowym dla gminy Sanok widnieje wpis w pozycji nazwiska „Sokół”, w pozycji liczba wykazu 606

22.05.2001 Wypis z karty „A II" zamkniętego LWH nr 366 Sanok I - na podstawie kontraktu darowizny w formie aktu notarialnego z 21.08.1899 r.

07.2001 Wydanie przez Towarzystwo Przyjaciół Sanoka i Ziemi Sanockiej „VIII Rocznika Sanockiego”, w którym umieszczono artykuł Bronisława Kielara pt. Wznowienie działalności „Sokoła" w Sanoku oraz hymn Sokołów i wademekum

9.08.2001 Prośba do Marka Biernackiego - MSWiA, o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej „Sokoła"

23.10.2001 Uchwała XLVI 11/429/2001 Rady Miasta Sanoka w sprawie wydzierżawienia budynku „Sokoła" na okres 15 lat

25.10.2001 Prośba do Krzysztofa Janika – MSWiA. o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej „Sokoła"

2.11.2001 Prośba do Wojewody Podkarpackiego - Zdzisława Siewierskiego o uchylenie uchwały Rady Miasta Sanoka nr XLVlll/429/2001 lub wstrzymanie jej realizacji

7.11.2002 Decyzja MSWiA Krzysztofa Janika (Ap.0,32019-1/01/02/ ak) odmawiająca wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego dot. nieruchomości „Sokoła"

12.12.2002 Wniosek do MSWiA K. Janika o uchylenie decyzji Wojewody Rzeszowskiego z 6.03.1946 roku (L.H/4348/45) odmawiającej rejestracji „Sokoła" w Sanoku, reaktywowanego w 1945 r.

15.12.2002 Prośba do nowego burmistrza dotycząca zwrotu budynku „Sokoła”

28.01.2003 Burmistrz Wojciech Blecharczyk, mimo uchwały poprzedniej Rady Miasta o 15-letnim wydzierżawieniu budynku „Sokoła”, obiecuje ponownie skierować temat pod obrady Rady Miasta (tg.7220/76/00/03)

15.02.2003 Podziękowanie nowemu burmistrzowi Wojciechowi Blecharczykowi za obietnice zajęcia się sprawami majątkowymi „Sokoła"

10.02.2003 Decyzja nr 33 MSWiA utrzymująca w mocy zaskarżoną decyzję MSWiA Nr 212 z 7.11.2002 r. odmawiającą wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wojewody Krośnieńskiego z dnia 3.03.1992 r. (ap.o.32019-1/01/03/ak)

8.03.2003 Skarga decyzji MSWiA nr 33 z dnia 10.02.2003 r. do NSA w Warszawie, jako wydanej z naruszeniem prawa. MSWiA błędnie opiera się na decyzji Wojewody Rzeszowskiego z 6.03.1946 r.

14.04.2003 Ponowny wniosek do MSWiA K. Janika o uchylenie decyzji Wojewody Rzeszowskiego z 6.03.1946 . (LM/4348/45) odmawiającej rejestracji PTG „Sokół" w Sanoku

13.05.2003 NSA w Warszawie zobowiązuje MSWiA do nadesłania akt administracyjnych w sprawie decyzji z 10.02.2003 r. wraz z odpowiedzią (Sygn. akt i S.A. 879/03)

25.06.2003 MSWiA w piśmie ZK-VI-225/03/1 zapytuje, kto występuje z wnioskiem i czy PTG „Sokół” jest kontynuatorem działalności towarzystwa założonego w 1898 r.

22.07.2003 Prośba do MSWiA o wyeliminowanie z obrotu prawnego ostatecznej decyzji Wojewody Rzeszowskiego z dnia 6 marca 1946 r. nr L.II/4348/45, mocą której odmówiono rejestracji PTG „Sokół” w Sanoku reaktywowanemu po zakończeniu działań II wojny światowej

2.09.2003 MSWiA w piśmie ZK-VI-225/03/1 odmawia wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji U.W. Rzeszowskiego Wydz. Społ.-Politycznego z dnia 6 marca 1946 r., L.II/4348/45 w sprawie odmowy zarejestrowania PTG „Sokół” w Sanoku

15.09.2003 Pismo PTG „Sokół” w Sanoku L.dz. 100/03 do MSWiA dot. decyzji ZK-VI-225/03/1 – ponowna prośba dotycząca anulowania decyzji U.W. Rzeszowskiego Wydz. Społ.-Politycznego z dnia 6 marca 1946 r., L.II/4348/45 w sprawie odmowy zarejestrowania PTG „Sokół” w Sanoku

25.09.2003 PTG „Sokół” w Sanoku (101/03) zwraca się z prośbą do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego o dokumenty dotyczące likwidacji „Sokoła” po II wojnie.

22.10.2003 MSWiA w piśmie ZK-VI-225/03/1 po ponownym rozpatrzeniu sprawy zakończonej ostateczną decyzją MSWiA z dnia 2.09.2003 r. postanawia utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję (stroną upoważnioną do żądania wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej rozwiązania stowarzyszenia mogą być wyłącznie byli członkowie tych stowarzyszeń, natomiast z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeznaczenia majątku po zlikwidowanym stowarzyszeniu może wystąpić stowarzyszenie reaktywowane przez jego byłych członków)

30.10.2003 Archiwum Państwowe w Rzeszowie przysyła e-meilem informację o odnalezionych dokumentach dotyczących likwidacji PTG „Sokół” w Sanoku po II wojnie

14.11.2003 Pani Janina Stefańska – druhna „Sokoła” sprzed 1939 r. i do 1946 r. przekazała list napisany przez mjra Tadeusza Zbyszyckiego dotyczący przechowywania fortepianu i sztandaru sokolego w okresie 1939 r. – 1957 r.

14.11.2003 PTG „Sokół” w Sanoku zwraca się do MSWiA o wycofanie z obrotu prawnego decyzji Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego Wydział Społeczno-Polityczny z dnia 6 marca 1946 r. (L.II/4348/45), na mocy której odmówiono zarejestrowania Towarzystwa

1.12.2003 NSA w Warszawie (sygn. akt I S.A. 2665/03) do PTG „Sokół” w Sanoku w sprawie nadesłania odpisu decyzji, która jest przedmiotem zaskarżenia 12.12.2003 – PTG „Sokół” w Sanoku przesyła kserokopie decyzji MSWiA. do NSA w Warszawie.

16.12.2003 Zarząd Rady Odrodzenia TG „Sokół” w Polsce (28/03) zawiadamia PTG „Sokół” w Sanoku o Walnym Zebraniu Sprawozdawczo -Wyborczym, które odbędzie się 18.01.2004 r. w Krakowie

14.01.2004 MSWiA (ZK-VI-432/03/1) zwraca się do Marii Czerepaniak, Janiny Stefańskiej, Ludmiły Schmidt, Czesława Borczyka, Hipolita Kellera, Zbigniewa Patały na adres PTG „Sokół” w Sanoku o uzupełnienie wniosku

22.01.2004 PTG „Sokół” w Sanoku (2/04) przesyła materiały uzupełniające do MSWiA. (ZK VI-432/03/1).

3.02.2004 Wojewódzki Sąd Adm. w Warszawie postanawia odrzucić skargę PTG „Sokół” z powodu nie uzupełnienia dokumentów w terminie 7 dni od daty 5.01.2004 r

17.02.2004 MSWiA zwraca się o dokumenty potwierdzające przynależność do „Sokoła” do 1946 r. Janiny Stefańskiej, Hipolita Kellera, Zbigniewa Patały oraz uiszczenie opłaty 15 zł. za pełnomocnictwo dla Zarządu

24.02.2004 PTG „Sokół” w Sanoku (3/04) przesyła do MSWiA odpowiedź z załącznikami (sprawa ZK-VI-432/03/01)

9.03.2004 PTG „Sokół” w Sanoku kieruje pismo (4/04) do Urzędu Miasta Sanoka z prośbą o udostępnienie umów dzierżawnych dotyczących sokolni

22.03.2004 Naczelnik Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej, pismem TM.III.7144/15/04 przesyła krótkie streszczenie dotyczące umowy dzierżawnej sokolni

5.04.2004 Pismo 5/04 do Burmistrza Wojciecha Blecharczyka z ponowna prośbą o udostępnienie umów dzierżawnych dotyczących sokolni

21.04.2004 Burmistrz Miasta Sanoka pismem TM.7144/23/04 przesyła materiały dotyczące budynku przy ul. Mickiewicza 13

25.03.2004 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, decyzją ZK-VI-432/03/1 postanawia stwierdzić nieważność decyzji Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego z dnia 6 marca 1946 r., znak: L.II/4348/45 na mocy której odmówiono zarejestrowania Stowarzyszenia pn. Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku.

W piśmie zawarte jest również wyjaśnienie, że weryfikacja decyzji orzekającej o majątku tego stowarzyszenia może nastąpić tylko na wniosek statutowych organów stowarzyszenia, powstałego po reaktywowaniu jego działalności w wyniku stwierdzenia nieważności decyzji o likwidacji tego stowarzyszenia

17.05.2004 Na zebraniu Zarządu PTG „Sokół” Bronisław Kielar informuje, że za tydzień zgłosi wnioski dotyczące likwidacji Towarzystwa, przygotuje ustawę i odpowiednie projekty uchwał. Uzasadnia, że po likwidacji, a następnie po reaktywowaniu Towarzystwa przez członków przedwojennego „Sokoła”, można by było odzyskać nieruchomości „Sokoła” 24.05.2004 Proponowane wnioski:

1. Zarząd PTG „Sokół” w Sanoku Zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie,

2. Zarząd PTG „Sokół” w Sanoku przedstawia wniosek na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu o podjęcie Uchwały dotyczącej likwidacji Towarzystwa powołanego 9.06.2000 r. (I Walne Zgromadzenie).

Przegłosowano 5:1 na nie.

 

 

6.07.2004 Rezygnujący Bronisław Kielar z funkcji wiceprezesa Zarządu i z członkowstwa w PTG „Sokół” w Sanoku proponuje aby Sztandar przekazać w depozyt do Muzeum Historycznego w Sanoku.

Rezygnacja Ludmiły Patały z funkcji przewodniczącej Komisji Rewizyjnej i członkowstwa w PTG „Sokół” w Sanoku.

6.07.2004 Pierwsze spotkanie (Ludmiła i Z. Kazimierz Patała, Bronisław Kielar, Paweł Sebastiański) w sprawie reaktywowania „Sokoła” przez jego członków do 1946 r. - w mieszkaniu p. Patałów.

11.07. 2004 1600 – mieszkanie p. Ludmiły i Kazimierza Patałów – reaktywowanie TG „Sokół”

Obecni seniorzy: Maria Czerepaniak, Janina Maczek, Zofia Sarkady, Hipolit Zygmunt Keller, Zbigniew Kazimierz Patała, Ludmiła Schmidt, Janina Stefańska oraz: Ludmiła Patała, Eugeniusz Czerepaniak, Bronisław Kielar, Barbara Milczanowska, Paweł Sebastiański.

13. 07.2004 Wysłanie informacji (pismo 1/04) o zebraniu reaktywującym TG „Sokół” w Sanoku oraz prośby o warunki i dokumenty, które należy wypełnić przed rejestracją, na adres: Sąd Rejonowy Sąd Gospodarczy XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 11A 35-959 Rzeszów.

16.08.2004 Pismo (2/04) do Sądu Rejonowego w Sanoku V Wydział Ksiąg Wieczystych z ostrzeżeniem dot. nieruchomości „Sokoła”.

09.2004 Odpowiedź KRS na pismo 1/04 z 13.07.2004 r.

16.09.2004 Zebranie założycielskie TG „Sokół” w Sanoku ul. Białogórska 9

28.09.2004 Pismo 3/04 do KRS w Rzeszowie – wniosek o rejestrację TG „Sokół” w Sanoku.

24.11.2004 Odpowiedź KRS w Rzeszowie na pismo 3/04.

2.12.2004 Pismo 4/04 do KRS w Rzeszowie – skarga.

17.01.2005 Odpowiedź KRS w Rzeszowie na pismo 4/04.

19.01.2005 Pismo 2/05 do Archiwum Państwowego w Sanoku.

20.01.2005 Pismo do KRS w Rzeszowie – zażalenie – 1/05 + Statut 2004 i inne.

20.01.2005 Pismo do Sądu Rej. W.C. w Sanoku – 3/05.

20.01.2005 Pismo do Sądu Okręgowego W.C. w Krośnie – 4/05.

22.02.2005 Zarząd proponuje przyjęcie zmian w Statucie z 1920 r. w celu dostosowania go do obowiązującego prawa. Podjęcie uchwały o przyjęciu propozycji Statutu 1889-1920-1946-2005.

25.05.2005 Wpis do rejestru KRS pod numerem 234935 Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Sanoku – sygnatura sprawy: RZ.XII NS-REJ.KRS/2671/5/411 – Sąd Rejonowy w Rzeszowie.

9.06.2005 Starostwo Powiatowe w Sanoku pismem SO.I.5051-29/05 informuje, że dnia 2.06.2005 r. TG „Sokół” w Sanoku wpisane zostało do Ewidencji Stowarzyszeń Kultury Fizycznej pod poz. Nr 70.

9.06.2005 Starostwo Powiatowe w Sanoku pismem SO.I.5051-29/05 zwraca się do TG „Sokół” o uzupełnienie wymienionych dokumentów.

18.06.2005 Przekazanie dokumentów do Starostwa.

23.07.2005 Pierwsze zebranie członków po wpisie Towarzystwa do rejestru KRS.

23.07.2005 Prośba do PTG „Sokół” o przekazanie naszemu Towarzystwu SZTANDARU.

23.07.2005 Prośba do MSWiA o unieważnienie decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego z dnia 3.09.1992 r. dot. nieruchomości „Sokoła”.

1.08.2005 Zarząd TG „Sokół”, pismem 12/05 zwraca się do Burmistrza i Rady Miasta o zwrot nieruchomości należących do 1946 r. do Towarzystwa.

12.08.2005 Art. w TS nr 32 pt. Przedwojenni członkowie „Sokoła” reaktywowali Towarzystwo.

12.09.2005 Burmistrz Sanoka odmawia zwrotu nieruchomości, z powodu nie wykazania następstwa prawnego oraz, że „Sokół” nie posiada prawa do występowania z roszczeniami wobec nieruchomości będących własnością przedwojennego „Sokoła”. Uznaje wniosek za nieuzasadniony.

22.10.2005 Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zorganizowanym w „Puchatku” wybrano Zarząd: Bronisław Kielar – prezes, Ludmiła Patała –wiceprezes, Eugeniusz Czerepaniak – sekretarz, Władysław Goraczko – skarbnik, Paweł Sebastiański – członek, Komisję Rewizyjną: Małgorzata Obszarny, Barbara Milczanowska, Jerzy Skibiński, Sądu Honorowego: Zygmunt Hipolit Keller, Zbigniew Kazimierz Patała , Wanda Siwadłowska, Edward Czopor. .Przyjęto również za obowiązujący „Statut TG „Sokół” w Sanoku 1889–1920–1946-2005” z dnia 22.02.2005 r. oraz Deklarację Ideowo-Programową Towarzystwa. Przyjęto również założenia do programu działania Towarzystwa.

2.01.2006 Prośba do MSWiA Departament Administracji Publicznej o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego z dnia 3.09.1992 r., nr GP-II-GG-7212/1417/92

23.01.2006 KRS wpisuje zmiany w Zarządzie TG „Sokół” po NWZ

26.01.2006 Prośba do MSWiA Departament Zwolnień i Koncesji o stwierdzenie nieważności bezprawnego zarządzenia likwidującego Towarzystwo z dnia 24.03.1949 r. (pisma L.SPS.I/5/28/49 U.W. Rzeszowskiego – Wydz. Społ.-Polityczny z dnia 24.03.1949 r.

23.02.2006 Pismo MSWiA wzywające do uzupełnienia dokumentów świadczących o likwidacji „Sokoła” i odpisu ksiąg wieczystych jego nieruchomości.

29.08.2006 Artykuł w Tygodniku Sanockim Joanny Kozimor – Trzy miłości o Hipolicie Z. Kellerze

6.03.2006 Przesyłanie do MSWiA dodatkowych wyjaśnień i dokumentów.

7.03.2006 Prośba do Archiwum Państwowego w Rzeszowie o przesłanie potwierdzonych odpisów dokumentów dot. „Sokoła” w Sanoku.

7.03.2006 Prośba do Sądu Rejonowego w Sanoku – V Wydział Ksiąg Wieczystych o pełny odpis z księgi wieczystej nieruchomości „Sokoła” oraz pełnej historii ww. nieruchomości.

20.03.2006 Archiwum Państwowe w Rzeszowie informuje o odnalezieniu dokumentów i o wysokości opłat.

29.03.2006 TG „Sokół” otrzymał z GUS nr statystyczny REGON 180117194.

29.03.2006 Przesyłanie pozostałych uwierzytelnionych dokumentów do MSWiA.

4.04.2006 Przesłanie dodatkowych wyjaśnień i dokumentów do MSWiA.

4.05.2006 Wykazanie historii i stanu obecnego nieruchomości TG „Sokół” w Sanoku.

19.09.2006 Rada Miasta Sanoka na wniosek Burmistrza podejmuje uchwałę Nr LX/597/06 dotyczącą sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Mickiewicza (działki: nr 541 i nr 542), na której usytuowane jest sztuczne lodowisko w stanie likwidacji.

19.09.2006 MSWiA informuje o wszczęciu postępowania w sprawie o stwierdzenie nieważności bezprawnego zarządzenia likwidującego Towarzystwo z dnia 24.03.1949 r. (pismo L.SPS.I/5/28/49 U.W. Rzeszowskiego – Wydz. Społ.-Polityczny z dnia 24.03.1949 r.).

22.09.2006 Zarząd TG „Sokół” w Sanoku artykułem w „TS” nr 38 informuje mieszkańców Sanoka w sprawie starań o odzyskanie nieruchomości.

2.10.2006 Zarząd TG „Sokół” w Sanoku zwraca się do Wojewody Ewy Draus pismem TG„S”-06-12 z prośbą o sprawdzenie legalności i celowości, w ramach nadzoru badawczego, w/w Uchwały Rady Miasta Sanoka.

12.10.2006 MSWiA pismem DZiK-VI-630-1-6/06/AH powiadamia o wszczęciu postępowania w dniu 19.09.2006 r dotyczącego stwierdzenia nieważności decyzji U.W. z 24.03.1949 r., L.SPS.1/5/28/49 oraz informuje, że strona może w terminie 7 dni zapoznać się z aktami sprawy i wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

19.10.2006 Wojewoda pismem P.I.0713/104/06 do Burmistrza Wojciecha Blecharczyka zwraca się o rozważenie możliwości wstrzymania wykonania w/w uchwały R.M. w kontekście przepisu art. 34 ust. 3 i art. 36 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w związku z postanowieniem MSWiA DZiK-VI-630-I-6/06/AH z 19.09.2006 r.

20.10.2006 Przekazanie Urzędowi Skarbowemu dokumentów: formularz NIP-2, uwierzytelniona kopia postanowienia KSR, zaświadczenie REGON, oświadczenie dotyczące siedziby, zaświadczenie z banku o posiadanym rachunku, kopia statutu oraz oświadczenia, że Towarzystwo nie osiąga przychodów z działalności i nie będzie składać deklaracji miesięcznej CIT-2.

25.10.2006 Nr konta w PBS 66 8642 0002 2001 0077 5849 0001.

8.11.2006 MSWiA postanawia stwierdzić nieważność decyzji Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Społeczno-Politycznego Rzeszowskiego z dnia 24 marca 1949 r., (pismo L.SPS.I/5/28/49) dotyczącej zarządzenia likwidującego TG „Sokół” w Sanoku podjętą w oparciu o decyzję Wydz. Społ.-Pol. U.W. Rzeszowskiego z dnia 6.03.1946 r. (L.II/4348/45), na mocy której odmówiono zarejestrowania Towarzystwa.

10.11.2006 Burmistrz pismem TG.7220/76/00/06 informuje Wojewodę, że przed ostatecznym podjęciem decyzji o sprzedaży nieruchomości, ponownie zasięgnie opinii Rady Miasta Sanoka. Pismo do wiadomości TG „Sokół” w Sanoku.

23.11.2006 Prośba do Urzędu Miasta o udostępnienie dokumentacji przedstawionej Wojewodzie Krośnieńskiemu wraz z wnioskiem o komunalizację (1992 r.) następujących nieruchomości: nr 541, 542, 543.

23.11.2006 Informacja w „TS” o postanowieniu MSWiA stwierdzającym nieważność decyzji likwidującej „Sokoła” podjętej przez Urząd Wojewódzki Wydział Społeczno-Polityczny w Rzeszowie z dnia 24 marca 1949 r. (L.SPS.I/5/28/49), która to decyzja formalnie likwidowała „Sokoła” w Sanoku.

28.11.2006 Gmina Miasta Sanoka występuje do MSWiA o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji U.W. Wydz. Społ.-Politycznego w Rzeszowie z dnia 24.03.1949 r.

4.12.2006 Prośba do MSWiA o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego z dnia 3.09.1992 r., nr GP-II-GG-7212/1417/92 dotyczącej działek 25/8 o pow. 1810 m2 i .25/26 o pow. 2385 m2 (obecnie działki nr 541, 542 oraz 543 z budynkiem „Sokoła”) położonych w Sanoku przy ul. Mickiewicza oraz o podjęcie stosownych decyzji, które doprowadzą do zwrotu nieruchomości Towarzystwu.

8.12.2006 Informacja w „TS” dotycząca Uchwały (byłej) Rady Miasta Sanoka dotyczącej sprzedaży działki „Sokoła” pod byłym lodowiskiem oraz oczekiwanie na decyzję (nowej) Rady Miasta. Po wniesieniu przez nas do Wojewody prośby o sprawdzenie legalności i celowości Uchwały Rady Miasta i w związku z odpowiedzią Wojewody na naszą prośbę, Burmistrz postanowił ponownie skierować sprawę do Rady Miasta.

2.01.2007 MSWiA informuje o możliwości zapoznania się z wniesionym wnioskiem Gminy Miasta Sanoka o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej ostateczną decyzją MSWiA nr 12/2006 z dnia 8.11.2006 r. i wniesieniu uwag.

12.01.2007 Prośba do MSWiA o przyjęcie naszej rezygnacji z osobistego zapoznania się z wniesionym wnioskiem Gminy Miasta Sanoka i przyjęcie wyjaśnień w tej sprawie.

4.02.2007 Zbigniew Kazimierz Patała – pierwszy prezes reaktywowanego w dniu 11.07. 2004 r. „Sokoła” – odszedł do Domu Pana.

9.02.2007 MSWiA Decyzją Nr 2/2007 (DZiK-VI-630-2-6/06/AH) postanawia utrzymać w mocy zaskarżoną przez Gminę Miasta Sanoka decyzję z dnia 8.11.2006 r.

16.02.2007 Artykuł w Tygodniku Sanockim Anny Strzeleckiej – Widok z niebieskiej ambony.

23.02.2007 Walne Zgromadzenie TG „Sokół” w Sanoku.

9.03.2007 Burmistrz przesyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Adm. w Warszawie na decyzję MSWiA z dnia 9.02.2007 r. utrzymującą w mocy po ponownym rozpatrzeniu sprawy zakończonej decyzją ostateczną MSWiA Nr 12/2006 z 8.11.2006 r.

5.04.2007 Członkowie TG „Sokół” i członkowie SKT w Sanoku przekazują Burmistrzowi wniosek o spotkanie w dniu 18 kwietnia 2007 r.

10.04.2007 E-meil do Departament Administracji Publicznej MSWiA z prośbą o informację czy nasza sprawa została przyjęta do załatwienia.

11.04.2007 MSWiA przesyła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie odpowiedź na skargę na decyzję MSWiA z 9.02.2007 r. Nr 2/2007, wniesioną dnia 20.03.2007 r. przez Gminę Miasta Sanok.

18.04. 2007 Spotkanie u Burmistrza. Uczestnicy: Wojciech Blecharczyk – burmistrz Marian Kurasz – wiceburmistrz, Janina Sadowska – przewodnicząca R.M., Antoni Wojewoda – wiceprzewodniczący R.M., Kazimierz Kot – skarbnik, Stefan Tarapacki i Wacław Drwięga – działacze SKT, Eugeniusz Czerepaniak – nestor sanockiego tenisa i sekretarz TG „Sokół” w Sanoku i Bronisław Kielar – prezes TG „Sokół” w Sanoku.

Strony przedstawiły swoje stanowiska dotyczące sprzedaży nieruchomości oraz ustaliły, że zostanie zorganizowane posiedzenie odpowiedniej komisji Rady Miasta w podnoszonej sprawie. Zostało również złożone pismo (TG”S”-07-05 z dnia 18.04.2007 r.) TG „Sokół” do Władz Miasta z prośbą o wstrzymanie działań dotyczących sprzedaży działek nr 541 i nr 542 przy ul. Mickiewicza z powodu toczącego się postępowania administracyjnego, które to postępowanie ma na celu odzyskanie przez Towarzystwo, wszystkich nieruchomości [działki: 543 o pow. 1438 z budynkiem „Sokoła”, 542 o pow. 313 (droga + kiosk z kwiatami), 541 o pow. 2444 (byłe lodowisko)].

18.04.2007 Do Burmistrza i Rady Miasta – prośba o wstrzymanie działań dotyczących sprzedaży działek nr 541 i 542.

20.04.2007 Prośba do Wojewody o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego z dnia 3.09.1992 r., nr GP-II-GG-7212/1417/92 dotyczącej działek 25/8 o pow. 1810 i 25/26 o pow. 2385 (obecnie działki nr 541, 542 oraz 543 z budynkiem „Sokoła”).

23.04.2007 Prokuratura Rejonowa w Sanoku – TG „Sokół” w Sanoku zgłasza podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przez Burmistrza Miasta Sanoka, polegające na działaniu sprzecznym z Ustawą z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

4.05.2007 Do MSWiA Dep. Adm. Publicznej prośba o potwierdzenie przyjęcia naszej prośby zawartej w piśmie TG„S”-06-18 z dnia 4.12.2006 r. dotyczącej stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego z dnia 3.09.1992 r., nr GP-II-GG-7212/1417/92 dotyczącej działki 25/8 o pow. 1810 (obecnie działka 543 z budynkiem „Sokoła”) i nr GGG.III.7224-3/256/93 dotyczącej działki 25/26 o pow. 2385 (obecnie działki nr 541, 542)

8.05.2007 Burmistrz przesyła do W. Sądu A. w Warszawie w niosek o wstrzymanie wykonania decyzji MSWiA Nr 2/2007 z dnia 9.02.2007 r.

9.05.2007 Posiedzenie Komisji Rewizyjnej R.M. – udział członków „Sokoła” (Ludmiła Patała, Eugeniusz Czerepaniak, Paweł Sebastiański, Jerzy Skibiński, Bronisław Kielar).

10.05.2007 Informacja dla Rady Miasta o historii i staraniach „Sokoła” o odzyskanie byłych do 1946 r., jego nieruchomości i prośba do Rady Miasta o uchylenie Uchwały.

17.05.2007 MSWiA Dep. Adm. Publicznej do U.W. w Rzeszowie – prośba o nadesłanie akt spraw dot komunalizacji.

21.05.2007 Udział w konferencji prasowej na byłym lodowisku: członkowie „Sokoła” wzięli udział (Bronisław Kielar, Paweł Sebastiański, Barbara Milczanowska, Jerzy Skibiński). Wypowiadali się również: poseł Marian Daszyk, Stefan Tarapacki, Zdzisław Skrzypczyk, Wacław Drwięga.

Rozmowa w/w z konwentem R.M. – informacja o działaniach w sprawie wstrzymania przetargu, - ustna prośba o uchylenie Uchwały R.M. dot. sprzedaży b. lodowiska.

22.05.2007 Zeznania w prokuraturze Bronisława Kielara w sprawie przetargu – prok. mgr Aneta Hładki.

23.05.2007 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w dniu 23.05.2007 r. postanawia wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji MSWiA Nr 2/2007 (wpłynęło 30.05.2007).

28.05.2007 Odpowiedź Burmistrza (TG.II.7220-25/06/07) na nasze pismo z dnia 18.04.2007 r. (wpłynęło 1.06.2007).

30.05.2007 Podkarpacki U.W. w Rzeszowie do MSWiA – przesłanie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej wraz z aktami sprawy.

4.06.2007r Zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 23 maja 2007r. w sprawie skargi Gminy Miasta Sanoka na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 lutego 2007r. nr 2/2007 w przedmiocie stwierdzenia nieważności zarządzenia Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego (L.SPS.I/5/28/49 z dnia 24 marca 1949r) likwidującego Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku (Sygn. Akt IV SA/Wa 712/07). Do zażalenia załączono krótką historię Towarzystwa i wyjaśnienia dotyczące naszych starań o odzyskanie nieruchomości.

5.06.2007 Do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Pana posła Mariana Daszyka – prośba o pomoc w zatrzymaniu przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Sanoku, przy ul. Mickiewicza (m. e. Działki 541, 542), który to przetarg ma się odbyć 19 czerwca 2007r.

9.06.2007 Spotkanie z konwentem Rady Miasta i burmistrzami – prośba „Sokoła” o odstąpienie od przetargu.

11.06.2007 Spotkania z posłem Marianem Daszykiem oraz Stefanem Tarapackim, Zdzisławem Skrzypczykiem, Wacławem Drwięgą.

Ustalono następującą treść oświadczenia, które skierowano do władz, prasy i mieszkańców: „Mieszkańcy Sanoka, którym leży na sercu dobro Miasta, wnoszą sprzeciw próbie sprzedaży byłego lodowiska w Sanoku, wraz z terenem przyległym z budynkami”

Uzasadnienie:

- byłe lodowisko przykryte dachem po niewielkich robotach adaptacyjnych powinno służyć młodzieży i dzieciom w uprawianiu sportu,

- Zarząd TG „Sokół” w Sanoku, właściciel nieruchomości do 1946 r. od kilku lat czyni starania o odzyskanie nieruchomości (budynek „Sokoła”, działka byłego lodowiska o łącznej pow. ~42 ary)

Mimo postępowania administracyjnego dotyczącego wymienionej nieruchomości Burmistrz Sanoka ogłosił przetarg, który ma się odbyć już 19 czerwca 2007 r.

Kompleks obiektów przy atrakcyjnie położonej ul. Mickiewicza, składającego się z Parku, budynku „Sokoła” i byłego lodowiska powinien być przeznaczony na cele rekreacyjno-sportowe a nie na cele handlowo- usługowe.

Niniejsze Oświadczenie kierujemy do Posłów naszego regionu, Władz Miasta i do mediów.

Zebrano 1300 podpisów za wstrzymaniem sprzedaży.

11.06.2007 Do Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego za pośrednictwem Pana posła Mariana Daszyka – prośba o pomoc w zatrzymaniu przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Sanoku, przy ul. Mickiewicza (m. innymi działki 541, 542), który to przetarg ma się odbyć 19 czerwca 2007r.

12.06.2007 Szanowni Państwo! Mieszkańcy Sanoka!
Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku od kilku lat czyni starania o odzyskanie nieruchomości, które do 1946r.(U.W. w Rzeszowie nie pozwolił na kontynuowanie wznowionej po wojnie działalności), a formalnie do 1949r. (protokolarna likwidacja „Sokoła”) były własnością Towarzystwa.
Nieruchomości te, to działka z budynkiem „Sokoła” (18 arów) i działka sąsiadująca pod byłym lodowiskiem (24 ary).
Mimo trwającego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu nieruchomości „Sokołowi”, Burmistrz Sanoka ogłasza przetarg na sprzedaż działki po byłym lodowisku. Przetarg ma się odbyć 19 czerwca 2007r. o godz. 1000 w Sali Herbowej.
eSanok nie umieścił tego pisma na stronie.

13.06.2007 MSWiA Dep. Adm. Publicznej do Burmistrza w związku z pismem posła Mariana Daszyka z prośbą Towarzystwa – informacja o prowadzonym postępowaniu nadzorczym o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnych.

14.06.2007 Prośbą do Wojewody o anulowanie (unieważnienie) Uchwały Rady Miasta Sanoka Nr LX/597/06 z dnia 19 września 2006 r. dotyczącej sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoku przy ul. Mickiewicza (działki: nr 541 i nr 542).

14.06.2007 Konferencja prasowa w biurze posła Mariana Daszyka a następnie w Sali Herbowej z udziałem Burmistrzów. Wypowiedzi uczestników w obecności redaktorów: Radio Rzeszów, TVP-3 Rzeszów, Nowiny Rzeszowskie, Super Nowości, Gazeta Polska, Tygodnik Sanocki

Po konferencji ukazały się artykuły:

- 15.06.2007 r. krótka wzmianka o spotkaniu na b. lodowisku w „TS”

- 19.06.2007 r. ukazał się artykuł w Nowinach Rzeszowskich pt. „Walka o działkę w centrum miasta” Doroty Mękarskiej i 5.07.2007 r. pt. „Będzie handel czy hala”

- 20.06.2007 r. artykuł w Super Nowościach pt. „Burmistrzu nie sprzedawaj tej działki” Grzegorza Bończaka

- 22.06.2007 r. artykuł w „TS” pt. Czego chcemy? Igrzysk? Mariana Strusia oraz odwołanie przez Burmistrza przetargu dot. sprzedaży byłego lodowiska

- 29.06.2007 r. artykuł w „TS” pt. „Wierzę w odzyskanie b. lodowiska” Bronisława Kielara

- ukazały się również audycje w TV Sanok, TVP-3, Radiu Rzeszów.

15.06.2007 Informacja Prokuratury Rejonowej w Sanoku o wszczęciu śledztwa w dniu 6.06.2007 r. w sprawie przekroczenia uprawnień przez Burmistrza poprzez ogłoszenie przetargu (przestępstwo z art. 231 § l kk) (wpłynęło 18.06.2007 r.)

18.06.2007 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie do TG „Sokół” – wezwanie do usunięcia braków zażalenia (dokumentu określającego umocowanie do reprezentacji Towarzystwa i 1 egzemplarza odpisu zażalenia.

19.06.2007 Artykuł w Nowinach Doroty Mękarskiej – Gmina chce sprzedać działkę po lodowisku. TG „Sokół” protestuje.

20.06.2007 Artykuł w Super Nowościach Grzegorza Bończaka – Towarzystwo „Sokół” chce odzyskać grunt po dawnym lodowisku.

20.06.2007 Artykuł w „Naszym Dzienniku” Mariusza Kamienieckiego pt. Sanoczanie nie chcą budowy galerii handlowej - Bitwa wygrana, wojna wciąż nierozstrzygnięta.

22.06.2007 Artykuł w Tygodniku Sanockim Mariana Strusia – Protest „Sokoła” może zahamować uporządkowanie terenu po b. lodowisku na kilka lat.

25.06.2007 Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie do MSWiA – przekazanie całości akt sprawy TG „Sokół” w Sanoku o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnej.

26.06.2007 Prośba do U.M. w Sanoku o kopie:

1. skargi Gminy Miasta Sanoka do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 16 marca 2007 r. na decyzję MSWiA z dnia 9 lutego 2007 r. nr 2/2007,

2. wniosku o wstrzymanie zaskarżonej decyzji (pismo z dnia 8 maja 2007 r.).

27.06.2007 Do Naczelnego Sądu Administracyjnego za pośrednictwem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 00-013 Warszawa, ul. Jasna 2/4 (Sygn. Akt IV SA/Wa 712/07) – W odpowiedzi na wezwanie do usunięcia braków zażalenia (pismo z dnia 18 czerwca 2007 r.) przesyłamy poświadczone za zgodność z oryginałem dokumenty.

28.06.2007 Urząd Miasta do „Sokoła” – w odpowiedzi przesłanie kopi skargi z 9.03.2007 r. do W.S.A. w Warszawie i wniosku z 8.05.2007 r. o wstrzymanie decyzji MSWiA Nr 2/2007.

4.07.2007 Rozmowa w U.M. Marian Kurasz, Stanisław Czernek – wiceburmistrzowie, Waldemar Och – sekretarz, Bronisław Kielar – przedstawiciel „Sokoła”. Propozycja sprzedania budynku „Sokoła” za 1 zł i przekazanie ustalonej nieruchomości za działkę po b. lodowisku, którą Miasto chce sprzedać pod „handlowiec”.

5.07.2007 Artykuł w Nowinach red. Doroty Mękarskiej – Przetarg na działkę po Torsanie odwołany, atak na Towarzystwo Sokół.

9.07.2007 Rozmowa w U.M. Marian Kurasz, Stanisław Czernek – wiceburmistrzowie, Waldemar Och – sekretarz, Kazimierz Kot – skarbnik, Bronisław Kielar i Paweł Sebastiański – „Sokół”. Propozycja sprzedania budynku „Sokoła” za 1 zł i przekazanie ustalonej budynku lub lokalu za działkę po b. lodowisku, którą Miasto chce sprzedać pod „handlowiec”. Wg. S. Czernka wartość działki po b. lodowisku wynosi 250 000 zł. Na następną rozmowę powiadomieni zostaniemy telefonicznie.

9.07.2007 Informacja tel. posła Mariana Daszyka o zajęciu się sprawą przetargu przez prokuratora okręgowego i zainteresowaniu się tematem przez z-cę prokuratora generalnego.

19.07.2007 Rozmowa w U.M. Wojciech Blecharczyk – burmistrz, Marian Kurasz – wiceburmistrz, Waldemar Och – sekretarz, Kazimierz Kot – skarbnik, Bronisław Kielar i Paweł Sebastiański – „Sokół”. Propozycja sprzedania budynku „Sokoła” za 1 zł i przekazanie budynku na stadionie (po przeprowadzonym remoncie) za działkę po b. lodowisku, którą Miasto chce sprzedać pod „handlowiec”. Następne spotkanie odbędzie się we wtorek 24.07.2007 r.

22.07.2007 Zarząd TG „Sokół” wzywa Radę Miasta Sanoka do uchylenia uchwały Nr LX/597/06 z 19.09.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki po b. lodowisku.

27.07.2007 Rozmowa w U.M. – Marian Kurasz – wiceburmistrz, Waldemar Och – sekretarz, Bronisław Kielar i Paweł Sebastiański – „Sokół”. Propozycja sprzedania budynku „Sokoła” z bonifikatą 99,9% wartości oraz przekazanie innej nieruchomości w zamian za działkę byłego lodowiska. Konkretna propozycja zostanie przedstawiona przez Burmistrza w dniu 16 sierpnia 2007 r.

16.08.2007 Rozmowa w U.M. – Marian Kurasz – wiceburmistrz, Waldemar Och – sekretarz, Bronisław Kielar i Paweł Sebastiański – „Sokół”. Propozycja sprzedania budynku „Sokoła” z bonifikatą 99,9% wartości oraz przekazanie innej nieruchomości w zamian za działkę byłego lodowiska. Nie została przedstawiona konkretna propozycja przez Burmistrza.

17.08.2007 Uczestnicy spotkania w sprawie „Sokoła” w biurze posła:

Marian Daszyk – poseł, Andrzej Radwański – wicestarosta, Wojciech Pruchnicki – radny RM, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Tadeusz Nabywaniec – radny RP, przewodniczący Komisji Oświaty, Andrzej Ceduła, Kazimierz Mielczarek – prezes PTG „Sokół” w Sanoku, Bronisław Kielar – prezes TG „Sokół” w Sanoku.

Kazimierz Mielczarek wyszedł po rozpoczęciu dyskusji na temat nieruchomości „Sokoła” bez podania przyczyn.

Ustalono, że zebrani będą wspierać działania zmierzające do zainteresowania działaczy sportowych i turystycznych oraz dzieci i młodzieży powiatu - sportem i rekreacją.

Należy ustalić w jaki sposób mogą współpracować pod znakiem „Sokoła” inne organizacje pozarządowe. Należy ustalić czy pozwala na to Statut „Sokoła”.

Należy opracować odpowiedni projekt pozwalający uzyskać fundusze na finansowanie działalności sportowo-rekreacyjnej w powiecie.

A. Radwański uważa, że taki projekt ma sens i należy go wspierać.

T. Nabywaniec uważa, że po ustaleniu formalnej możliwości współpracy z „Sokołem” należy opracować wspomniany projekt.

W sprawie zamiany działki byłego lodowiska na inną nieruchomość, którą Burmistrz ma zaproponować „Sokołowi” były różne zdania.

M. Daszyk proponuje aby działkę zostawić dla „Sokoła” i zaprojektować na tym terenie obiekty dla sportu ogólnorozwojowego i rekreacji.

W. Pruchnicki proponuje wymianę i sprzedaż działki ale nie pod „handlowiec” tylko na właściwie zaprojektowane obiekty.

Zarząd TG „Sokół” proponuje prowadzić rozmowy z Burmistrzem w sprawie odzyskania budynku i zamiany działki b. lodowiska na inną odpowiednią nieruchomość.

B. Kielar uważa, że działki „Sokoła” przeznaczone przez Burmistrza do sprzedaży powinny być przeznaczone na cele rekreacyjno-sportowe dzieci, młodzieży i mieszkańców Sanoka Najważniejszą jest właściwa koncepcja, która uwzględniłaby wymienione cele a kolejnym etapem to poszukiwanie pieniędzy i inwestorów.

31.08.2007 Artykuł w Tygodniku Sanockim red. Mariana Strusia – Sokół ruszył na polowanie.

5.09.2007 Mieszkańcy bloku przy ul. Mickiewicza 30 zwracają się do prezesa TG „Sokół” o pomoc w sprawie zalewania ich piwnic. Pomoc polegałaby na „wpuszczeniu” inwestora na teren lodowiska, który to inwestor wymieni rury kanalizacyjne przy ul. Mickiewicza

14.09.2007 Skarga „Sokoła” do W.S. Administracyjnego w Rzeszowie w sprawie uchylenia Uchwały Nr LX/597/06 R.M. Sanoka z dnia 19.09.2006 r., w sprawie sprzedaży w drodze przetargu zabudowanej przy ul. Mickiewicza (b. lodowisko)

14.09.2007 Naczelny Sąd Administracyjny postanawia oddalić zażalenie TG „Sokół” w Sanoku na postanowienie W.S.A.w Warszawie o wstrzymaniu wykonania decyzji 2/2007 z 9.02.2007 r. NSA w pełni podziela stanowisko W.S.A. w Gdańsku, iż Gmina Miasta Sanoka dostatecznie uprawdopodobniła, że wykonanie zaskarżonej decyzji może spowodować znaczną szkodę lub trudne do odwrócenia skutki. Sygn. Akt I OZ 6501/07.

17.10.2007 W. Sąd A. w Warszawie zawiadamia TG „Sokół” o rozprawie, ze skargi Gminy Miasta Sanoka, która odbędzie się 15.11.2007 r.

10.10.2007 Pismo Przewodniczącej R.M. Sanoka do Wojewódzkiego Sądu Adm. w Rzeszowie wnoszące o oddalenie skargi TG „Sokół” dotyczącej Uchwały R.M. z 19.09.2007 r w sprawie sprzedaży b. lodowiska.

23.10.2007 Rozmowa w U. M.: Wojciech Blecharczyk – burmistrz, Marian Kurasz i Stanisław Czernek – wiceburmistrzowie, Bronisław Kielar – przedstawiciel „Sokoła”.

Uzgodniono, że U.M. przygotuje propozycję umowy wstępnej dotyczącej przekazania Towarzystwu (sprzedaży za symboliczną złotówkę) budynku „Sokoła” i lokalu na Rynku (po Biurze poselskim posła Mariana Daszyka).

24.10.2007 W. Sąd A. w Rzeszowie wzywa TG „Sokół” o złożenie dokumentu wykazującego do wniesienia skargi i określającego sposób reprezentacji strony skarżącej.

25.10.2007 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zawiadamia o posiedzeniu sądu w dniu 15.11.2007 roku o godz. 13 sala G w sprawie ze skargi Gminy Miasta Sanoka na decyzje MSWiA z dnia 9 lutego 2007 r (2/2007). Sygn. Akt IV SA/Wa 712/07 z 17.10.2007 r. Zał. Z 11.04.2007 DziK-VI-630-3-6/06/AH – MSWiA do W.S.A. w Warszawie odpowiedź na skargę Gminy Miasta Sanoka.

Brak jest podstaw, że TG „Sokół” nie jest legitymowane do wystąpienia z żądaniem stwierdzenia nieważności decyzji.

TG „Sokół” w Sanoku jest legitymowane do wystąpienia z wnioskiem i przysługuje mu status strony w postępowaniu dotyczącym decyzji U.W. Wydz. Społ.-Politycznego w Rzeszowie z 24.03.1949 r. L.SPS.I/5/28/49.

2.11.2007 W odpowiedzi na WEZWANIE (pismo II SA/Rz 808/07 z 24 października 2007 r.) – wysłanie do W. Sądu A. „Statutu TG „Sokół” w Sanoku 1889-1920-1946-2005”.