Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2015.01.04

Opłatek w „Sokole” – 2015

24 styczeń 2015 r.

Sprawozdanie

 

W imieniu Zarządu sanockiego „Sokoła”, Bronisław Kielar powitał bardzo serdecznie zaproszonych Gości oraz Druhny i Druhów Sokołów.

 

Witam serdecznie:

ks. dziekana dr. Andrzeja Skibę,

ks. prałata Feliksa Kwaśnego,

Piotra Babinetza – posła na Sejm RP,

dh. Andrzeja Chrobaka – wiceprzewodniczącego Rady Powiatu, sekretarza Zarządu „Sokoła”,

dh. dr. Piotra Uruskiego – wiceburmistrza Miasta Sanoka,

dh. Mariana Osękowskiego – radnego RM, przewodn. Komisji Rewizyjnej „Sokoła”,

hm. Krystynę Chowaniec – kom. Hufca Ziemi Sanockiej ZHP,

hm. Jerzego Kwaśniewicza – Hufiec Ziemi Sanockiej ZHP,

dr Monikę Brewczak – dyrygenta zespołu SOUL,

dr Marię Siekierzyńską – prezes Tow. Miłośników Lwowa i Kresów– Połudn.-Wschodnich, (Aleksandra Romana) Michała Chodakowskiego – prezesa Koła AK w Sanoku,

Mieczysława Brekiera – prezes Związku Sybiraków w Sanoku,

Mirosława Kazimierczaka – prezes UKS „Spartanie” w Zahutyniu,

Stefana Olberta – znanego muzykologa,

Jana Nebesio – przyjaciela „Sokoła”, znanego „włóczykija”,

Kazimierza Augustyna – który mówi, że lubi „Sokoła”, lubi też mundury i odznaki.

 

dh. Kazimierza Cetnarskiego – członka Zarządu Gniazda „Sokoła” rymanowskiego, członka Zarządu Rady Odrodzonych Towarzystw Gimnastycznych „Sokół” w Polsce z siedzibą w Krakowie,

 

dh. Marka Hyleńskiego – prezesa Gniazda „Sokoła” w Strachocinie,

dh. Mariana Daszyka – b. posła, założyciela „Sokoła” w Strachocinie.

 

Witam również wszystkie Druhny i wszystkich Druhów sanockiego „Sokoła”.

 

Proszę szanownych księży o modlitwę i pobłogosławienie wyłożonego na naszym stole chleba biblijnego, którym będziemy się dzielić, życząc sobie nawzajem wszystkiego najlepszego.

 

Modlitwę prowadził ks. Andrzej Skiba.

 

Wspomnienie ś.p. Marii Czerepaniak, najstarszej 104 letniej, naszej Sokolicy.

 

Łamiąc się opłatkiem składaliśmy sobie najlepsze życzenia.

 

Następnie prowadzący spotkanie powiedział:

 

Spotykamy się tuż po wigilii i świętach Bożego Narodzenia, na początku nowego roku.

 

Spotykamy się aby podsumować nasze działania oraz podziękować Bogu i Bliźnim za to wszystko co udało nam się zrobić w minionym roku.

 

Prosimy również o następny dobry rok.

 

Mamy za co dziękować, ponieważ nasza praca w ubiegłym roku przyniosła widoczne efekty.

Musieliśmy się bronić przed atakami złych ludzi, a mimo to przygotowaliśmy kilka konkursów:

- „Powstanie Styczniowe”,

- „W zdrowym ciele zdrowy duch”,

- Konkurs Pieśni Patriotycznej,

- „Artyści na Torsanie”,

- „Powstanie warszawskie”,

przygotowaliśmy „VIII Bieg Sokoli-Niepodległościowy”,

wykonaliśmy wiele prac remontowych (remont Kiosku, zaprawki na dachu budynku, remont części elewacji w ogródku przed umieszczeniem tablicy pamiątkowej,

ukształtowanie i obsadzenie skarpy).

 

Najwięcej naszej energii poświęciliśmy na przygotowanie uroczystości jubileuszowej 125-lecia TG „Sokół” w Sanoku.

 

Gościliśmy Sokołów z odległych miejscowości Polski.

 

Przygotowaliśmy wystawę zdjęć sokolich.

 

Zaprojektowaliśmy „Tablicę pamiątkową” i umieściliśmy ją na ścianie.

 

Przygotowaliśmy i wydaliśmy książkę: „125 lat sanockiego „Sokoła” 1889-2014”.

 

Przygotowaliśmy i wydaliśmy „Śpiewnik sokoli” z 65 pieśniami, śpiewanymi 105 lat temu.

 

Mamy również miłą informację z roku bieżącego (22.01.2015) – na wniosek burmistrza Tadeusza Pióro, podpisana została ugoda dotycząca trwającego procesu w sprawie zwrotu „Sokołowi” pożytków z działki 541/4 w wysokości 290 000 zł.

Zgodnie z ugodą, Miasto zapłaci „Sokołowi” do końca lutego 2015 r., 100 000 zł., tym samym zakończą się spory z Burmistrzem Miasta Sanoka. Wreszcie!

 

Następnie Zdzisław Skrzypczyk, naczelnik szkolenia omówił działalność sportową „Sokoła”:

- organizację i przebieg „VIII Biegu Sokolego-Niepodległościowego”,

- treningi i udział w biegach: Damiana Dziewińskiego, Macieja Huni, Pawła Stacha i Krystiana Kurzydło,

- sytuację drużyny: Unihokeja TG „Sokół”,

- pomoc dla dzieci trenujących siatkówkę.

 

Głos zabrali również:

- Andrzej Chrobak,

- Piotr Uruski,

- Krystyna Chowaniec,

- Wojciech Robel,

- Kazimierz Cetnarski,

- Mirosław Kazimierczak,

- Władysław Silarski,

- Damian Dziewiński.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. Paweł Sebastiański i Janusz Kaszycki

 

 

Bronisław Kielar powiedział co następuje:

 

Założyciele Towarzystwa, pod hasłem „w zdrowym ciele - zdrowy duch” przygotowywali tężyznę fizyczną oraz nastrajali ducha Polaków do walki o niepodległość Ojczyzny.

 

Po odzyskaniu niepodległości cel się zmienił – budowano II Rzeczypospolitą Sanocką, co było również bardzo trudnym zadaniem szczególnie na tym terenie.

 

Tuż po II Wojnie Światowej Sokoli znów wzięli się do roboty.

Zebrali się, zorganizowali, weszli do swojego budynku, ale o dalszej działalności organizacji patriotycznej, nie mogło być mowy.

W Sanoku przerwa wynosiła 59 lat (od likwidacji 1946 do reaktywowania 2005).

Do budynku weszliśmy 2010 r.

 

Obecnie żyjemy w całkiem innej rzeczywistości, trudnej dla tych, którzy myślą o Ojczyźnie, którzy wymawiają słowo patriotyzm i chcą mu nadać praktyczne znaczenie, tych, którzy widzą zagrożenia militarne, ekonomiczne demograficzne.

Staramy się być ogniwem spinającym czasy przedwojenne, czasy naszych przodków, z przyszłością, która jest trudna do przewidzenia, ale na pewno wymagająca wzmożonej działalności „Sokoła”.

 

Życzę więc, abyśmy mądrym słowem i osobistym przykładem zdołali zdobywać zaufanie młodzieży.

 

Na zakończenie życzę wszystkim członkom i sympatykom „Sokoła”,

aby z pomocą Bożą potrafili pokonywać przeszkody,

budowali intelektualną siłę,

a w otoczeniu znajdowali oparcie, pomoc i radę.

 

Kolędowanie rozpoczął ks. Feliks Kwaśny, następnie kolędowaliśmy przy akompaniamencie Moniki Brewczak.

 

Czołem!

Bronisław Kielar