Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

Historia działki przy ul. Mickiewicza w Sanoku, na której były urządzone:

  • Boisko sportowe od 3.08.1929 r. do 30.09.1939 r.,
  • Basen kąpielowy – wybudowany przez okupanta,
  • Amfiteatr – po wojnie, basen przystosowano na amfiteatr,
  • Sztuczne lodowisko –„Torsan” – od 1968 r. do 2006 r. – (lodowisko przeniesiono na „Arenę”),
  • Parking od 1.05.2007 r. do 30.04.2013 r.

Rozbiórka konstrukcji zadaszenia trwała od 10 maja 2013 r. do 15 czerwca 2013 r.

Po rozebraniu zadaszenia, Burmistrz przekazał działkę „Sokołowi” w dniu 24 lipca 2013 r., po 13. latach starań Towarzystwa o odzyskanie jego nieruchomości .

Po przerwie na rozbiórkę zadaszenia byłego lodowiska, na płytę przywracamy miejsca parkingowe od 15 sierpnia 2013 r.

 

lod__400

1_400_05

Rada Miejska Sanoka na posiedzeniu w dniu 31.03.1925 r. darowała Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” w Sanoku część parceli gr. 25/2 o pow. 2385 m2 na poszerzenie boiska Był to nieużytek poza dawną kręgielnią (Burmistrzem był wówczas Adam Pytel), który członkowie „Sokoła” powoli przekształcili na nowe obszerne boisko, które poświęcono i oddano do użytku w 1929 r.

Działkę przekazano „Sokołowi” pod warunkiem jak było w uchwale Rady miejskiej z dnia 19. listopada 1896 r. przy sposobności darowizny gruntu miejskiego pod budowę gmachu Sokoła tj, że na wypadek rozwiązania Towarzystwa darowany grunt przechodzi napowrót w posiadanie gminy która jednak będzie obowiązana na wypadek gdyby później znowu powstałe Polskie Towarzystwo o podobnych celach jakie obecnie Towarzystwo gimnastyczne „Sokół” - temuż Polskiemu Towarzystwu grunt odebrany zwrócić.

Rada Powiatu uchwałą z dnia 15.02.1926 r. zatwierdziła darowiznę.

  1. Akt notarialny spisany został 31.05.1927 r. przed notariuszem Emilem Witkiewiczem w obecności: Adama Pytla – burmistrza miasta Sanoka, Aleksandra Piecha – asesora miasta, Antoniego Borczyka i Mendela Kannera – radnych miasta Sanoka, Jana Killara – dyrektora Seminarium Żeńskiego w Sanoku i prezesa PTG „Sokół” w Sanoku, Stanisława Żurakowskiego – urzednika Firmy „Grabownica” Spółki naftowej w Sanoku – sekretarza PTG „Sokół”. Do aktu dołączono plan sytuacyjny parceli sporządzony 19.05.1927 r. przez mierniczego przysięgłego – inż. Stanisława Beksińskiego.

Z parceli gruntowej 25/2 (ogród) objętej lwh 404 ks.gr. Sanok I wydzielono p.gr. lk.25/26 o pow. 2385 m2 na własność Towarzystwu Gimnastycznemu „Sokół” w Sanoku i dopisano do lwh 606.

(wg „Zbioru dokumentów dz.hip. 758/1927” znajdującego się w Sądzie Rejonowym w Sanoku – V Wydz. K.W.).

 

Jedną z ważniejszych imprez zorganizowanych w dniach 3 i 4 sierpnia 1929 roku przez „Sokół” sanocki był zlot okręgowy w 40. rocznicę istnienia gniazda. „Uroczystość tę połączono z poświęceniem i otwarciem nowego boiska sokolego”.

sokol-gimnastyczki_1920-39_400

W czasie 2 wojny światowej, na polecenie i pod nadzorem okupanta sanoczanie wybudowali na terenie boiska sportowego, „Basen kąpielowy”.

1943_basen_400

Już po wojnie, w odpowiedzi na pismo „Sokoła” w Sanoku Urząd Wojewódzki Rzeszowski – Wydział Społeczno-Polityczny pismem L.II/4348/45 z 6.03.1946 r. do Ob. Teodorowicza Emila i tow. Założycieli TG „Sokół” w Sanoku odmawia zarejestrowania Towarzystwa, ponieważ poszczególni członkowie mogą zrzeszać się w organizacjach „Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego”, które mają być utworzone na podstawie Dekretu z dnia 16.01.1946 r. o utworzeniu urzędów i rad wychowania fizycznego i przysposobienia Wojskowego /Dz.U.R.P. Nr 3 poz.25/, a które również mają za zadanie wychowanie fizyczne. Na odwrocie pisma: Wydz. II (na odpisie wydz. I) do Starostwa Powiatowego w Sanoku – Urząd Wojewódzki udziela do wiadomości nadzorowania, by Stowarzyszenie powyższe nie prowadziło działalności.

Urząd Wojewódzki Rzeszowski – Wydz. Społ.-Polityczny (L.SPS.I/5/28/49) w piśmie z dnia 15.04.1949 r. do Ob. dra Trendoty Tadeusza adwokata w Sanoku ul. Sobieskiego 8. Decyzją z dnia 24.3.1949 r. L. SPS.I/5/28/49 U.W. zarządził likwidację TG „Sokół” w Sanoku.

Wobec uprawomocnienia się powyższej decyzji U.W. na podstawie art. 38 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27.10.32 r. (Dz.U.R.P. nr 94, poz. 808) mianuje Obywatela likwidatorem w/w T-wa. Cały majątek likwidowanego T-wa przekazać należy na rzecz Zarządu Miejskiego w Sanoku, na cele kulturalno-oświatowe oraz wychowania fizycznego. W związku z tym winien Obywatel niezwłocznie przejąć protokolarnie wszelkie księgi oraz akta T-wa, ustalić majątek ruchomy i nieruchomy, ustalić wierzycieli i dłużników likwidowanego T-wa. Likwidację przeprowadzić należy zgodnie z art. 39 wyż. cyt. prawa. Po zakończeniu likwidacji należy złożyć Urzędowi Wojewódzkiemu sprawozdanie z dołączeniem odpisów protokołów zdawczo-odbiorczych. Zaspokojenie pretensji wierzycieli, ściągnięcie kwot od dłużników, oraz uregulowanie należności związanych z przeprowadzeniem likwidacji, należeć będzie do Zarządu Miejskiego jako przejmującego majątek. Podpisał: za Wojewodę mgr R. Biliński Kier. Oddz.

Po wojnie na terenie basenu urządzono „Amfiteatr”, gdzie organizowano występy zespołów szkolnych, artystów objazdowych, turnieje piosenki harcerskiej itd.

1a_400_02

 

2a_400_01

W 1962 roku na miejscu dotychczasowego naturalnego lodowiska, postanowiono wybudować hotel – „Dom Turysty”. W tym czasie podjęto decyzję o budowie sztucznego lodowiska, którego pomysłodawcą i wykonawcą była Sanocka Fabryka Autobusów „Autosan”. Budowę rozpoczęto w 1965 r.

Reaktywowana drużyna w sezonie 1965/66 pod szyldem Stal Sanok, uplasowała się na 3. miejscu.

Uroczyste otwarcie sztucznego lodowiska „Stali” przy ul. Mickiewicza odbyło się w listopadzie 1968 r.

W roku 1975 rozpoczął się cykl modernizacyjny sztucznego lodowiska. Budowę zaplecza, m.in. pawilonu administracyjno-socjalnego na lodowisku „Stali” zakończono w 1978 r. Zaczęto tworzyć plany budowy dachu i powiększenia trybun. W następnym 1979 r. wykonano zadaszenie lodowiska.

Kolejną modernizację „Torsanu” przeprowadzono w latach 1983–1984.

Na płycie lodowiska zorganizowano w 1986 r. główną część imprezy TVP – Turniej Miast: Sanok – Bolesławiec, którą ze strony TVP prowadził red. Tadeusz Sznuk, a za strony Sanoka – Stefan Stefański.

Na sztucznym lodowisku „Torsan”, czynnym w latach 19652006 mecze rozgrywały drużyny hokejowe Stal Sanok, STS Sanok, SKH Sanok i KH Sanok.

„Autosan” S.A. w piśmie z dnia 8 lutego 1992 r. do burmistrza Miasta Sanoka Witolda Przybyło zwraca się z prośba o wszczęcie postępowania komunalizacji Sztucznego Lodowiska.

Uzasadnieniem jest realizacja radykalnej restrukturyzacji firmy, który to program nakłada obowiązek oddzielenia działalności nie związanej bezpośrednio z produkcją wyrobów.

Szef Służby Administracyjnej Edward Wojnar i Prezes Zarządu Jan Wilk.

W piśmie z dnia 4 marca 1992 r. zastępca burmistrza Miasta Sanoka Wojciech Balwierczak zwraca się do Komisji Oświaty, Kultury Sportu i Turystyki Rady Miasta z prośba o opinię w sprawie przejęcia do zasobów mienia komunalnego działek nr 1121, 1044/4 o pow. 4460 m2 zabudowanych obiektami lodowiska, które pozostają w użytkowaniu SFA „Autosan”.

Przedstawiciel „Autosanu” na rozprawie administracyjnej w dniu 10.02.1992 r. nie zgłasza zastrzeżeń do komunalizacji kortów tenisowych i lodowiska razem.

Nieruchomości te po komunalizacji zostałyby przekazane na uprawianie sportu przez ogół społeczeństwa, a szczególnie młodzież.

Zarząd Miasta z przewodniczącym Zarządu, burmistrzem Witoldem Przybyło, w dniu 28.02.1992 r. powyższy wniosek zaopiniował pozytywnie.

Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miasta z przewodniczącym Bronisławem Kielarem, na posiedzeniu w dniu 3.04.1992 r. popiera stanowisko Zarządu Miasta.

W dniu 24 kwietnia 1992 r. Rada Miasta Sanoka uchwala wystąpienie do Wojewody Krośnieńskiego z wnioskiem o przekazanie na rzecz mienia komunalnego Gminy Miasta Sanoka nieruchomości (działki nr 1121, 1122/2, 1044/4 o łącznej pow. 511 m2) zabudowane obiektami lodowiska przy ul. Mickiewicza.

Obiekty sportowe udostępnione zostaną organizacjom sportowym działającym w mieście do prowadzenia przez nie działalności statutowej.

Przewodniczący Rady Miasta – Andrzej Radwański. Burmistrz Witold Przybyło.

Wg AR 5842 Dz. Kw 2109/92 (Sąd Rejonowy w Sanoku – V Wydz. K.W.)

Urząd Miasta Sanoka składa wniosek z dnia 3.06.1992 r. o urządzenie księgi wieczystej dla działek 1122/2 (652 m2), 1121 (3231 m2), 1044/4 (5112 m2) w miejsce zamkniętych Lwh 606 i 404 – Sanok I. Dział II – Skarb Państwa. Z up. Burmistrza inż. Andrzej Ostrowski.

(Urząd Miasta, we wniosku, nie podaje hipotecznego właściciela wymienionych działek – TG „Sokół” w Sanoku.)

Sąd Rejonowy V Wydział Ksiąg Wieczystych, SSR Krystyna Twardak-Terlecka w dniu 16.07.1992 r., na wniosek U.M. w Sanoku, postanawia założyć księgę wieczystą nr 46748 dla działek nr 1121/2, 1121, 1144/4 o pow. 5112 m2 . Jako właściciela wpisano Skarb Państwa.

Decyzją z dnia 31 maja 1993 r. znak: GGG-IV-7228/13/93 Wojewoda Krośnieński stwierdza nabycie przez „Autosan” SA w Sanoku z dniem 5 grudnia 1990 r. prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego jako działka nr 1121/2 oraz prawa własności budynków i innych urządzeń znajdujących się na tym gruncie (ujawnione w Kw nr 48230)

25 czerwca 1993 r. zawarto akt notarialny Rep A nr 4665/93 zrzeczenia się przez „Autosan” SA w Sanoku prawa użytkowania wieczystego działki i własności budynków na rzecz Skarbu Państwa.

30 czerwca 1993 r. Urząd Wojewódzki w Krośnie podejmuje Decyzję na wniosek Burmistrza Miasta Sanoka, przekazującą na rzecz Miasta Sanoka własności nieruchomości nr 1121/2 (nr 541) o pow. 4928 m2 zabudowanej obiektem „Lodowiska”, uregulowanej w księdze wieczystej 48230, zgodnie kartą inwentaryzacyjną nr 1025 stanowiącej integralną część niniejszej decyzji.

Karta inwentaryzacyjna nr 1025, która jest załącznikiem do wniosku Burmistrza Miasta Sanoka o komunalizację nieruchomości Skarbu Państwa, wykazująca działkę 1121/2 o pow. 4928, przedstawia błędne oznaczenie nieruchomości:

– w rubryce księgowo-wieczyste jest oznaczenie 46748. Jest to nr Kw nieruchomości nr 1044/7.

– rubryka nazwa i oznaczenia umowy, na której Skarb Państwa stał się właścicielem jest pusta, a powinno być - zarządzenie Wydziału Społeczno-Politycznego Urzędu Wojewódzkiego Rzeszowskiego L.SPS.I/5/28/49 z dnia 24.03.1949 r. likwidujące TG „Sokół” w Sanoku oraz protokół zdawczo-odbiorczy z dnia 23.11.1949 r. z przeprowadzonej likwidacji „Sokoła” w Sanoku.

Wojewoda Krośnieński, przekazując nieruchomość nr 1121/2 określa ją jako mienie ogólnonarodowe (państwowe), nie podając właściciela zgodnie ze „Zbiorem dokumentów dz.hip. 758/1927” znajdującym się w Sądzie Rejonowym w Sanoku – V Wydz. K.W.

Wg rep. 2919 – Akt notarialny, właścicielem p.gr. lk.25/26 o pow. 2385 jest „Sokół” w Sanoku.

W roku 1996 na płycie lodowiska odbyło się spotkanie absolwentów Zespołu Szkół Mechanicznych licznie przybyłych na uroczystość 50. rocznicy utworzenia szkoły.

Ostatnim oficjalnym spotkaniem hokejowym na „Torsanie” było spotkanie rozegrane 21 marca 2006 r. Był to czwarty mecz o utrzymanie w ekstralidze w sezonie 2005/06 pomiędzy KH Sanok – Stoczniowiec Gdańsk zakończony wynikiem 6:2.

Ostatnią imprezą zorganizowaną w kwietniu 2006r. na „Torsanie” była wystawa „Dom i Ogród”, po niej lodowisko przestało istnieć.

Oferta na zagospodarowanie terenu i obiektów dotychczasowego sztucznego lodowiska „TORSAN”

Gmina Miasta Sanoka informuje (08.2006 r.), że zostanie ogłoszony przetarg na koncepcję zagospodarowania i zbycie terenu i obiektów dotychczasowego lodowiska „TORSAN”
w Sanoku.

Przedmiotem zagospodarowania są działki o numerach 541, 542, 540/4 i 540/6
o łącznej powierzchni 0,8367 ha. Obecnie są one zabudowane konstrukcją stalową, przykrywającą sztuczne lodowisko, posadowioną na mocnych fundamentach, oraz budynkiem zaplecza technicznego, nową i starą maszynownią, budynkiem administracyjno-socjalnym lodowiska. Istnieje możliwość ich wyburzenia.

Forma i gabaryty nowej zabudowy powstałej na bazie istniejących obiektów winna być dostosowana do otoczenia i sąsiedniej zabudowy, z uwzględnieniem sąsiedztwa parku miejskiego.

Teren jest w pełni uzbrojony. Położony jest w centrum miasta przy ulicy Mickiewicza, w sąsiedztwie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Parku miejskiego, w niewielkiej odległości od Rynku i skrzyżowania z drogą krajową nr 28 (ul. Staszica).

Teren wskazany do zagospodarowania nie posiada aktualnych ustaleń planu przestrzennego. Według studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest pod zabudowę usługowo-mieszkaniową.

Szczegółowe ustalenia funkcjonalno-przestrzenne i uwarunkowania urbanistyczno-architektoniczne będą możliwe do uzyskania decyzją o ustaleniu warunków zabudowy
i zagospodarowania terenu, na wniosek inwestora.

W terminie do dnia 15.09.2006 r., Gmina Miasta Sanoka oczekuje na wstępne oferty inwestycyjne, które należy składać do Urzędu Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, w sekretariacie – pokój nr 61 (I piętro) w godzinach 7.30–15.30.

Informacje dotyczące przedmiotowej oferty można uzyskać w Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Rolnictwa, pokój nr 50 (parter), telefon (013) 4652839. Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest mgr inż. Marta Kopacz.

Rada Miasta Sanoka w dniu 19.09.2006 r. uchwala wyrazić zgodę na sprzedaż działek nr: 541, 542, 540/4, 540/6 zabudowanych konstrukcją stalową. Przewodniczący Rady Miasta – Jan Pawlik.

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza w dniu 16 kwietnia 2007 r. na stronie Urzędu Miasta Sanoka www.um-sanok.e-zet.pl oraz w „TS” z dnia 20 kwietnia 2007 r. ogłasza ograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Sanoku, przy ul. Mickiewicza.

Przedmiotem ograniczonego przetargu ofertowego jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku, obręb Śródmieście, przy ulicy Mickiewicza, oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działki nr 540/4, 540/6, 541, 542 o łącznej pow. 8367 m2, objętej księgą wieczystą KW 48230, zabudowanej stalową konstrukcją, która przykrywała sztuczne lodowisko, maszynownią oraz budynkiem administracyjnym.

Przetarg jest ograniczony do podmiotów, które do dnia 15.09.2006r. złożyły ofertę na zagospodarowanie terenu i obiektów dotychczasowego sztucznego lodowiska „TORSAN” w Sanoku.

Wybór formy przetargu ograniczonego ma na celu wyłonienie podmiotu mogącego zrealizować inwestycję, dopasowując nową zabudowę, powstałą na bazie istniejących obiektów, do otoczenia
i sąsiedniej zabudowy, z uwzględnieniem sąsiedztwa parku miejskiego.

 

Działka nie jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Według Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Sanoka przedmiotowe działki znajdują się w obrębie terenów oznaczonych literami M1 – Obszar zabudowy śródmiejskiej. Ponadto działki położone są w strefie ochrony ekspozycji Zespołu Staromiejskiego.

 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 6 002 140 zł.

Oferowana cena nabycia nieruchomości powinna być wyższa niż cena wywoławcza.

Podmioty, do których skierowany jest przetarg, zobowiązane są do wpłaty wadium w wysokości 350 000 zł na konto depozytowe Gminy Miasta Sanoka w terminie do dnia 15 czerwca 2007 r.

Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 19 czerwca 2007 r. o godz. 1000 w budynku Urzędu Miasta Sanoka,

W dniu 1.05.2007 r. MOSiR wydzierżawia firmie PARKING Anna i Zbigniew Zieliński działkę b. lodowiska z przeznaczeniem na prowadzenie parkingu.

Czynsz dzierżawny wynosi 25 zł/m-c

3_400_12

Prokuratura Rejonowa w Sanoku informuje (15.06.2007) o wszczęciu śledztwa w dniu 6.06.2007r. w sprawie przekroczenia uprawnień przez Burmistrza poprzez ogłoszenie przetargu (przestępstwo z art. 231 § l kk) (wpłynęło 18.06.2007r.).

Członkowie „Sokoła” w dniu 11.06.2007 r. kierują „Oświadczenie do Posłów naszego regionu, władz Miasta i do mediów” ze sprzeciwem dotyczącym sprzedaży byłego lodowiska.

Zebrano 1300 podpisów za wstrzymaniem sprzedaży i przekazano je Burmistrzowi.

I Wicewojewoda Dariusz Iwaneczko w piśmie z dnia 15.06.2007 r. do Wojciecha Blecharczyka Burmistrza Miasta Sanoka, w związku z pismem posła Mariana Daszyka i prośbą TG „Sokół”, zwraca się z prośbą o rozważenie możliwości wstrzymania procedury zbycia nieruchomości w związku prowadzonym postępowaniem nadzorczym w sprawie o stwierdzenie nieważności decyzji komunalizacyjnych Wojewody Krośnieńskiego z 1992 r., 1993 r., 1997 r. dotyczących nieruchomości 541, 542, 543.

Burmistrz Miasta Sanoka Wojciech Blecharczyk w piśmie z dnia 16.06.2007 r. do I Wicewojewody Podkarpackiego Dariusza Iwaneczki o konstrukcji pisze m.in.: „Przerwanie na tym etapie procedury przetargowej naraziłoby miasto na poważne straty materialne oraz znacznie opóźniło zagospodarowanie opustoszałych byłego lodowiska, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców. Poza tym, obiekty te ze względu na swój stan techniczny oraz zupełny brak estetyki wykonania, nie stanowią ozdoby, ani nie przynoszą chluby tak pięknie rozwijającemu się miastu, jakim jest Sanok.

(Pismo sporządzono w czasie, kiedy pod konstrukcją stwarzającą zagrożenie dla bezpieczeństwa mieszkańców, MOSiR wydzierżawia działkę pod parking, który funkcjonuje do dnia dzisiejszego).

Zastępca Prokuratora Generalnego Dariusz Barski w piśmie z dnia 23.06.2007 r. (PR III Ko 2552/07) do posła Mariana Daszyka informuje, że w sprawie roszczeń TG „Sokół” w Sanoku o nieruchomości w Prokuraturze Rejonowej w Sanoku pod sygn. 1 Ds. 412/07/Sw prowadzone jest śledztwo o przestępstwo z art. 231 § 1 kk, wszczęte w dniu 6 czerwca 2007 r.

Burmistrz Miasta Sanoka wiedząc o nie zakończonym postępowaniu administracyjnym, podjął działania do zbycia przedmiotowych nieruchomości, niezgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami.

Zarząd „Sokoła” w dniu 22.07.2007 r. wzywa Radę Miasta Sanoka do uchylenia uchwały Nr LX/597/06 z 19.09.2006 r. w sprawie sprzedaży w drodze przetargu działki po b. lodowisku.

Po wielokrotnych rozmowach przedstawicieli „Sokoła” z Burmistrzem i innymi pracownikami Urzędu Miasta, na spotkaniu w dniu 23.10.2007 r. uzgodniono, że U.M. przygotuje na piśmie, propozycję umowy wstępnej dotyczącej przekazania (sprzedaży za symboliczną złotówkę) budynku „Sokoła” i lokalu na Rynku (po Biurze poselskim posła Mariana Daszyka) w zamian za odstąpienie Towarzystwa od starań o odzyskanie b. lodowiska. Do realizacji uzgodnień nie doszło z powodu nie znanych nam przyczyn.

Burmistrz, pismem z dnia 29.11.2007 r. proponuje użyczenie budynku „Sokoła” i lokalu przy Rynek 16 w zamian za b. lodowisko.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Decyzją Nr 506 z dnia 30.07.2008 r. stwierdza nieważność decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 1993 r. dotyczącej działki 541 (1121/2 o pow. 0,4928 ha) zabudowanej obiektem sztucznego lodowiska

W uzasadnieniu decyzji czytamy między innymi:

2008__400

„Stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej wywołuje bowiem skutek prawny ex tunc, tzn. od dnia wydania aktu administracyjnego, który podlega unieważnieniu. Następuje restitutio in integrum, tzn przywrócenie do stanu poprzedniego, obowiązującego przed wydaniem aktu, którego nieważność stwierdzono, tak jak gdyby tego aktu nigdy nie było”.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Decyzją Nr 790 z dnia 12.12.2008 r. utrzymuje w mocy decyzję nr 506 z dnia 30 lipca 2008 r. DAP.O.32019-7/05/08/AK – po odwołaniu się Burmistrza Miasta Sanoka Wojciecha Blecharczyka.

Decyzją Nr 506 z dnia 30.07.2008r. znak: DAP.O.32019-7/05/08/AK, MSWiA stwierdził nieważność decyzji komunalizacyjnej Wojewody Krośnieńskiego z dnia 30.06.1993r., Nr GGG.III.7224-3/256/93. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia organ nadzoru wykazał, że w dniu komunalizacji przedmiotowa nieruchomość nie należała do Skarbu Państwa, lecz do TG „Sokół” w Sanoku, a tym samym nie mogła ona stać się mieniem komunalnym Miasta Sanoka.

W uzasadnieniu czytamy również: „Odnosząc się natomiast do zarzutów Miasta Sanoka należy wyjaśnić, że na ocenę legalności decyzji Wojewody Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 1993 r., Nr GGG.IIL7224-3/256/93, nie mają wpływu takie okoliczności jak nabycie, a następnie zrzeczenie się praw do przedmiotowej nieruchomości przez Spółkę Akcyjną „Autosan” w Sanoku, czy wcześniejsze pozostawanie tej nieruchomości pod zarządem poprzednika prawnego Spółki. Jak już wyżej wyjaśniono, decyzja Wojewody Krośnieńskiego jest decyzją konstytutywną, a zatem przy stwierdzeniu jej nieważności należało uwzględnić, że w dniu wydania wadliwej decyzji nieruchomość nie była obciążona prawami osób trzecich, a także, że w dniu jw. nieruchomością dysponował Skarb Państwa”.

W dniu 7.01.2009r. (G.VIII-7723-1/4a/09) Urząd Wojewódzki, Tadeusz Pietryka – kierownik Oddziału w Wydziale Geodezji przesyła do Sądu Rejonowego w Sanoku zawiadomienie o zmianie właściciela nieruchomości tj. działki nr 541 o pow. 0,6484ha w części odpowiadającej dawnej działce nr 1121/2, KW nr KS1S/00048230/9 – którym obecnie jest TG „Sokół” w Sanoku.

Podstawą nabycia prawa własności jest decyzja Nr 506 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 lipca 2008 r. znak: DAP.0.32019-7/OS/08/AK, stwierdzająca nieważność decyzji Wojewody Krośnieńskiego z dnia 30 czerwca 1993r. Nr GGG III- 7224-3/256/93, dotyczącej przekazania na rzecz Miasta Sanoka prawa własności w/w. nieruchomości, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Decyzja ta utrzymana została w mocy decyzją Nr 790 MSWiA z dnia l2 grudnia 2008r. znak: DAP.0.32019-7/OS/08/AK.

Przedmiotowa nieruchomość nie stanowiła bowiem własności Skarbu Państwa, gdyż MSWiA decyzją Nr 12/2006 z dnia 8 listopada 2006r. sygn. akt DZiK-VI-6/06/AH, utrzymaną w mocy decyzją Nr 2/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., stwierdził nieważność decyzji Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Społeczno-Politycznego w Rzeszowie z dnia 24 marca 1949 r. Nr L.SPS.LI/S/28/49 orzekającą o likwidacji TG „Sokół" w Sanoku i przekazaniu jego majątku na rzecz Zarządu Miejskiego w Sanoku.

U. W. Przesyła również pismo do Starosty Sanockiego do załatwienia w części ujawnienia prawa własności w rejestrze ewidencji gruntów.

MOSiR w raz z Dzierżawcą działki nr 541 (b. lodowiska) w dniu 1.08.2008r. podpisują Aneks 1/2008 do umowy z dnia 1.05.2007 r., w którym czynsz dzierżawny ustalono na 100 zł/m-c +VAT. W aneksie powiększa się powierzchnię dzierżawioną o 50 m (?). Jest to działka granicząca z tzw. dawną maszynownią (brak nr działki).

Starosta Sanocki zawiadamia Towarzystwo, że w ewidencji gruntów wprowadzone zostały zmiany nr 164/2009 z dnia 26.03.2009 r. dotyczące działki 541/2 na podstawie decyzji MSWiA nr 505 (DAP.0.32019-8-08/08/AK z dnia 30.07.2008 r.).

Po ich wprowadzeniu, w miejsce właściciela – Gmina Miasta Sanoka wpisany jest Skarb Państwa jako władający na zasadach samoistnego posiadania, a Urząd Miejski w Sanoku jest użytkownikiem.

15.02.2010r. – Wyrok Sądu Rejonowego I Wydział Cywilny w Sanoku (SSR Elżbieta Starzychowicz-Świerczak) o uzgodnienie treści księgi wieczystej – sygn. akt IC 151/09. Sąd nakazuje założenie nowej księgi wieczystej i wpisanie działek 541/4, 541/5, 542/2, 543/2, a także ich właściciela – TG „Sokół” w Sanoku.

Urząd Miasta Sanoka nalicza od dnia 1.04.2010 r. podatek od nieruchomości, od działki b. lodowiska. Towarzystwo wpłaca na konto U.M. naliczony podatek.

Burmistrz Miasta Sanoka w piśmie z dnia 27.04.2010 r. do „Sokoła” informuje w sprawie działek nr 541/4 i 541/5 zabudowanych obiektem lodowiska.

Samoistnemu posiadaczowi tych działek który wzniósł obiekt lodowiska, którym była Gmina Miasta Sanoka będąca także następcą prawnym podmiotów wznoszących ten obiekt lub współfinansujących, którego wartość przenosi znacznie wartość zajętej działki przysługuje roszczenie względem właściciela tych działek o przeniesienie własności tych działek za wynagrodzeniem (art. 231 § 1 k.c.), a także TG jako właściciel gruntu na którym wzniesiono obiekt lodowiska może żądać wykupienia gruntu za odpowiednim wynagrodzeniem (art. 231 § 2 k.c.) Realizacja roszczenia może nastąpić w trybie umownym lub na mocy orzeczenia sądowego.

W tym stanie rzeczy dla uniknięcia czasowych i finansowych kosztów realizacji rozliczenia się stron, związanego z uregulowaniem statusu prawnego lodowiska proponuję umowny tryb postępowania przekazania nieruchomości Miastu w drodze aktu notarialnego za odpowiednim wynagrodzeniem ustalonym przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego.

Od 1.04.2010 r. Urząd Miasta naliczył nam podatek od nieruchomości, który płacimy.

18.05.2010 r. – Wpis nieruchomości TG „Sokół” w Sanoku do ksiąg wieczystych.

Działka nr 541/4 o pow. 0,2385 ha (płyta lodowiska) – nr księgi aktualnej KS1S/00075343/2 (Nr księgi poprzedniej KS1S/00048230/9)

W liście wystawionym w dniu 24.05.2010 r. na naszej stronie www.sokolsanok.pl wyjaśniamy:

Sprawa b. lodowiska wygląda następująco: 6 słupów zadaszenia stoi na działce „Sokoła”, 6 na działce należącej do Skarbu Państwa (od strony Parku) i 2 (od strony Kortów) na działce należącej prawdopodobnie do Miasta. Znaczna część płyty należy do „Sokoła”. W tym przypadku najważniejszym będzie chęć porozumienia się co do dalszej przyszłości tego terenu. Sprawa jest trudna z tego powodu, że „Sokół” jest właścicielem znacznej części płyty, ale nie ma pieniędzy na kosztowne inwestycje, Miasto jest bardzo zadłużone i nie ma w planach finansowania tego zadania.

W dach nad płytą wrastają konary, a nie był on remontowany od lat, rynny są wypełnione zgniłymi liśćmi i przeciekają.

W przypadku pozostawienia konstrukcji w celu doprowadzenia jej do stanu używalności całorocznej, dach należałoby szybko remontować, a następnie organizować fundusze na zabudowę ścian itd. Ta bardzo droga koncepcja mogłaby być realizowana tylko w przypadku połączenia wszystkich sił środowisk: sportowego, gospodarczego i politycznego, od których oczekujemy sygnałów – po wcześniejszym zapoznaniu się z art. pana Stefana Tarapackiego pt. „Zespół rozwoju sportu dzieci i młodzieży” umieszczonym w aktualnościach na naszej stronie.

Jeżeli przyjmiemy inne rozwiązanie, dojdziemy do porozumienia, że konstrukcja ma być rozebrana, to trzeba to zrobić szybko ale wcześniej powinna być przygotowana realna koncepcja zagospodarowania tego terenu.

Do czasu ostatecznej decyzji, na płycie powinien funkcjonować parking.

W związku z wpisem nieruchomości do księgi wieczystej Zarząd zwraca się z prośbą w dniu 11.06.2010 r. do MOSiR o opuszczenie nieruchomości w terminie do 14.06.2010 r.

Rozmawialiśmy również w dniu 11.06.2010 r. z prokuratorem p. Ciepielowska-Ożóg, która poradziła nam skierowanie do Sądu sprawy związanej z nie opuszczeniem Parkingu 2 (b. lodowisko) mimo, że „Sokół” jako właściciel płaci podatki.

Zarząd „Sokoła” w dniu 17.06.2010 r. złożył pozew przeciwko Gminie Miasta Sanoka do Sądu Rejonowego w Sanoku „o wydanie nieruchomości” przy ul. Mickiewicza (byłe lodowisko), tzn. działki nr 541/4 o pow. 2385 m2. (IC 126/10)

Pierwsza rozprawa, którą prowadził SSR Janusz Hatylak odbyła się w dniu 1.10.2010 r.

Na rozprawie, w odpowiedzi na pozew przedstawiciel Gminy Miasta Sanoka zgłasza zarzut prawa zatrzymania nieruchomości na podstawie art. 461 kc w zw. z art. 226 kc i wnosi o wydanie orzeczenia uzależniającego obowiązek wydania nieruchomości od jednoczesnego uiszczenia przez powoda równowartości poczynionych na nieruchomości nakładów” z dnia 29.09.2010 r.

Sąd przyjmuje złożony wniosek mimo braku wyceny przedmiotowej działki nr 541/4 o pow. 2385 m2, wzywa do dołączenia wyceny w terminie 2 tygodni, wyznacza drugą datę przesłuchania na dzień 1.12.2010 r.

W związku z powyższym „Sokół” w terminie 2 tygodni składa do Sądu pismo procesowe z dnia 14.10.2010 r., w którym przypomina, że „Sokół” nigdy nie przestał być właścicielem przedmiotowej działki 541/4, oraz że decyzje likwidujące „Sokoła” oraz komunalizacyjna podjęte były z rażącym naruszeniem prawa, a więc w złej wierze.

Gmina Miasta Sanoka dołączyła do dokumentów procesowych dokument pt. „Operat szacunkowy”, który nie może być uznany za poważny i wiarygodny.

Uprawniony Rzeczoznawca wylicza nie wiadomo z jakich powodów wartość dwóch działek tzn. 541/4 o pow. 2385 m2 oraz 541/5 o pow. 386 m2. Ta druga nie jest przedmiotem naszego pozwu.

Wartość 1 m2 wyliczona zostaje na 159,60 zł.

Urząd Miasta w ogłoszonym przetargu (16 kwietnia 2007 r. na stronie Urzędu Miasta Sanoka www.um-sanok.e-zet.pl oraz w „TS” z dnia 20 kwietnia 2007 r.) na sprzedaż b. lodowiska ogłosił cenę wywoławczą nieruchomości wynoszącą 6 002 140 zł wyliczoną również przez Uprawnionego Rzeczoznawcę.

W tym przypadku cena 1 m2 wynosi: 6 002 140 zł : 8367 m2 = ~717 zł/ m2

Rzeczoznawca potrafi wyliczyć różnie – jak kupić to po 159 zł/ m2, a jak sprzedać to po 717 zł/ m2

1.12.2010 r. odbyło się drugie posiedzenie sądu, na którym Gmina Miasta Sanoka zgłosiła wniosek o zawieszenie postępowania w związku z tym, że zgłosiła pozew z dnia 18.11.2010 r., przekazany do Sądu Okręgowego w Krośnie w dniu 25.11.2010 r. „o wykupienie gruntu przez posiadacza i wniosek o zabezpieczenie powództwa”.

Gmina Miasta Sanoka żąda w pozwie złożenie przez TG „Sokół” w Sanoku oświadczenia woli o następującej treści: TG „Sokół” w Sanoku jako właściciel działki nr 541/4 o pow. 2385 m2 oraz działki nr 541/5 o pow. 386 m2, położonych w Sanoku przy ul. Mickiewicza, dla których prowadzona jest księga wieczysta KS1S/00075343/2, oświadcza, że własność tych nieruchomości przenosi na Gminę Miasta Sanoka za zapłatą wynagrodzenia w kwocie 442 300 zł.”

Gmina żąda w pozwie, wykupu dwóch działek od „Sokoła” po niskiej cenie 159,60 zł/ m2.

W tym miejscu przytoczę ceny sprzedanych działek w Śródmieściu, przez miasto w ostatnich latach wg informacji 6 radnych Rady Miasta z dnia 17.11.2010 r., opublikowanej w internecie (http://beta.esanok.pl/2010/sukcesy-burmistrza-wojciecha-blecharczyka-w-mijajacej-kadencji-widziane-nie-tylko-przez-pryzmat-lokalnych-mediow.html) oraz w „Tygodniku Sanockim” z dnia 26.11.2010 r. celem porównania:

  1. 483,93 zł/ m2 - ul. F. Gieli - 4 201 m2 za 2 033 000 zł – 2010 r.
  2. 3 323,67 zł/ m2 - plac Św. Michała 4 - 346 m2 za 1 150 000 zł – 2008 r.
  3. 6 782,94 zł/ m2 - ul. Piłsudskiego 3 - 129 m2 za 875 000 zł

4. 2 800,50 zł/ m2 - Rynek-Cerkiewna –396 m2 za 1 109 000 zł – 2008 r.

Wyliczam średnią: 13 391,04 zł/ m2 : 4 = 3 347,76 zł/ m2

Obliczam wartość działki „Sokoła” o pow. 2385 m2, przyjmując następujące stawki za m2:

1. 3 347,76 zł/ m2 - wyżej wyliczona średnia,

2. 1 000,00 zł/ m2,

3. 483,93 zł/ m2 – cena m2 sprzedanej działki przy ul. F. Gieli.

3 347,76 zł/ m2 x 2385 m2 = 7 894 407,60 zł

1 000,00 zł/ m2 x 2385 m2 = 2 385 000,00 zł

483,93 zł/ m2 x 2385 m2 = 1 154 173,00 zł

Przyjmując 1 000 zł/ m2, wartość działki wynosi 2 385 000,00 zł

Rzeczoznawca Urzędu Miasta oblicza wartość dwóch działek tzn. działki nr 541/4 o pow. 2385 m2 oraz działki nr 541/5 o pow. 386 m2 o łącznej pow. 2771 m2 na 442 300 zł, tzn. 159,62 zł/ m2. Zastanawia fakt, że miasto oblicza wartość dwóch działek, przy czym ta druga nie jest przedmiotem postępowania.

Sąd Okręgowego w Krośnie Wydz. .I C. w dniu 2.12.2010 r. postanawia zabezpieczyć roszczenie miasta poprzez nakazanie wpisania ostrzeżenia w dz. III kw. KS1S/00075343/2 o toczącym się postępowaniu z powództwa Gminy przeciwko „Sokołowi”.

Zarząd zwraca się w dniu 6.12.2010 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wyjaśnienie naszych wątpliwości dotyczących konstrukcji zadaszenia byłego lodowiska. Wątpliwości dotyczą stanu technicznego konstrukcji, zagrożenia, a także stanu prawnego budowli.

Na pozew (sygn. akt I C 819/10) w sprawie wykupienia działki b. lodowiska odpowiadamy do Sądu Okręgowego w Krośnie w dniu 13.12.2010 r.

Burmistrz podejmuje Decyzję w dniu 14.12.2010 r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na naszych działkach.

W związku z powyższym w dniu 18.12.2010 r. wysyłamy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach Towarzystwa, (b. lodowisko).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie w składzie: Edwin Kasprzyk, Alicja Buczek, Elżbieta Mazur, decyzją z dnia 31.01.2011 r. postanawia uchylić zaskarżoną decyzję w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Kolegium stwierdza, że organ pierwszej instancji (Burmistrz) naruszył wymogi przepisów ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą, jak. też wymogi proceduralne określone przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego.

W dniu 11.02.2011 r. odbyła się kolejna rozprawa w sprawie pozwu z dnia 17.06.2010 r. o wydanie „Sokołowi” nieruchomości nr 541/4 o pow. 0,2385 ha (b. lodowiska) przez Gminę Miasta Sanoka.

Sprawę prowadził SSR Janusz Hatylak, który przesłuchał czterech świadków: Eugeniusza Czerepaniaka, Stefana Tarapackiego, Ryszarda Grzebienia, Jana Zelka.

Pytania i odpowiedzi dotyczyły budowy lodowiska, które wybudowały sanockie zakłady pracy systemem tak zwanym społeczno-gospodarczym i konstrukcji zadaszenia, której inwestorem była SFA „Autosan”.

Na budowę lodowiska i konstrukcji zadaszenia nie było pozwolenia prawno-budowlanego.

Nie mogło być takiej dokumentacji ponieważ odebrane „Sokołowi” nieruchomości w 1949 r. z rażącym naruszeniem prawa nadal były wpisane do księgi wieczystej z TG „Sokół” jako właścicielem, a na nich budowano lodowisko.

Miasto znało stan prawny działki, którą przejęło w użytkowanie i na której w 1965 r. SFA „Autosan” z innymi zakładami rozpoczęły budowę lodowiska.

Otwarcie sztucznego lodowiska nastąpiło 9.11.1968 r.

25 maja 1971 r. Prezydium Powiatowej Rady Narodowej przekazuje działkę nr 1121/2 oraz budynki i urządzenia w zarząd Sanockiej Fabryce Autobusów „Autosan” (wg uzasadnienia do decyzji Wojewody z 31.05.1993 r.). Brak jednak protokołu przekazania nieruchomości.

Projekt konstrukcji zadaszenia wykonało Biuro Projektowo Badawcze Budownictwa Ogólnego „Miastoprojekt” w Rzeszowie ul. Szopena 51, w tym:

- koncepcja zadaszenia – 1976 r.,

- architektura posadowienia hali – 1977 r.

Konstrukcja zadaszenia została wykonana w 1979 r. wg dokumentacji konstrukcyjnej jednak bez formalnego pozwolenia na budowę.

Jest to więc budowla nielegalna, która prawdopodobnie zagraża bezpieczeństwu.

Stan techniczny konstrukcji zadaszenia powinien być okresowo sprawdzany zgodnie z Ustawą Prawo budowlane.

Przeglądu nie było, z liści zrobiła się próchnica, no i na dachu wyrosły drzewa.

Zgłosiliśmy więc prośbę do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Sanoku o wyjaśnienie naszych wątpliwości w sprawie stanu technicznego oraz legalności.

W dniu 15.02.2011 r. Burmistrz zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „budowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów byłego lodowiska na kompleks boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych” na m.in. naszych działkach 541/4 i 541/5.

W rozprawie odbytej w dniu 21.02.2011 r. w Sadzie Okręgowym w Krośnie w sprawie pozwu Burmistrza o odkupienie działki b. lodowiska wg §231 ze strony Powoda (miasta) był obecny radca Mirosław Furczak, z naszej strony Bronisław Kielar, Paweł Sebastiański, Zdzisław Skrzypczyk.

Zarząd „Sokoła” składa pozew w dniu 21.02.2011 r. w Sądzie Okręgowym w Krośnie przeciwko miastu o nakazanie zapłaty w postępowaniu upominawczym i orzeczenie nim, że Gmina Miasta Sanok ma zapłacić „Sokołowi” kwotę 194 271,48 zł. Zwrot czynszu i niepobranych pożytków.

Druga rozprawa w Sądzie Okręgowym w Krośnie odbyła się 1.04.2011 w sprawie (I C 819/10) o wykupienie działek 541/4 i 541/5 przez miasto. Sprawę prowadziła SSO Edyta Pietraszewska.

Czwarta rozprawa odbyła się w dniu 6.04.2011 r. w sprawie pozwu „Sokoła” z dnia 17.06.2010 r. o wydanie Towarzystwu nieruchomości nr 541/4 o pow. 0,2385 ha (b. lodowiska) przez Gminę Miasta Sanoka. Sprawę prowadził SSR Janusz Hatylak.

Sąd odroczył sprawę do czasu rozstrzygnięcia pozwu Miasta w Sądzie Okręgowym w Krośnie o odsprzedanie działki z tytułu art. 231 §1 k.c.

Mec. Antoni Lewek wystąpi o uzasadnienie decyzji sądu, a następnie złoży skargę do wyższej instancji.

W uzasadnieniu decyzji S.R. w Sanoku czytamy art. „na obecnym etapie postępowania należało na zasadzie art. 177 § 1 pkt. 1 kpc zawiesić z urzędu niniejszą sprawę, a to do czasu prawomocnego zakończenia odrębnej sprawy cywilnej prowadzonej przed Sądem Okręgowym w Krośnie – sygn. akt IC 819/10 w sprawie z powództwa Gminy Miasta Sanoka o wykup gruntu przez posiadacza, gdyż rozstrzygnięcie sprawy o wydanie nieruchomości zależy wprost od wyniku innego, wskazanego toczącego się przed Sądem Okręgowym w Krośnie postępowania cywilnego”.

Jest to bardzo tendencyjne uzasadnienie.

Opracowaliśmy i wysłaliśmy w dniu 6.04.2011 pismo procesowe do SO w Krośnie w odpowiedzi na pismo procesowe G.M. Sanoka w sprawie I C 819/10.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje (7.04.2011), że obiekt w obecnym stanie nie zagraża bezpieczeństwu publicznemu.

Wysyłamy (14.04.2011) kolejne pismo do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z prośbą o uzupełnienie informacji dotyczącej ustalenia legalności budowli zadaszenia.

Burmistrz podejmuje (12.05.2011) decyzję o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rodzaj zabudowy: budowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejących obiektów byłego lodowiska na kompleks boisk i urządzeń sportowo-rekreacyjnych.

Z kolei w dniu 25.05.2011 r. odbyło się I posiedzenie Sądu Okręgowego w Krośnie – IC 315/11

Przed sądem doszło do ugody w sprawie zwrotu dzierżawy „Sokołowi” w wysokości 70 442,18 zł.

W sprawie wysokości niepobranych pożytków z lodowiska opinię opracuje biegły sądowy.

W rozprawie uczestniczyli: Bronisław Kielar i Paweł Sebastiański. Wysłaliśmy 2000 zł na opłacenie biegłego sądowego.

Drugie posiedzenie Sądu Okręgowego w Krośnie w sprawie zwrotu utraconych pożytków

z b. lodowiska odbyło się 29.06.2011 r.

Kolejna rozprawa (3.06.2011) odbyła się w Sądzie Okręgowym w Krośnie w sprawie odkupienia działki b. lodowiska.

Miasto przedłożyło bezpodstawnie Opinię prawną prof. UJ dr hab. Andrzeja Kubasa.

Następne posiedzenie ustalono na 9.09.2011 r.

Zarząd TG „Sokół” w Sanoku zwraca się pismem z dnia 20.06.2011 r. do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku mgr inż. Stanisława Tabisza o zajęcie stanowiska w sprawie naszej prośby z dnia 14.04.2011 r. dotyczącej konstrukcji zadaszenia byłego lodowiska przy ul. Mickiewicza w Sanoku.

W odpowiedzi (20.06.2011) Powiatowy Inspektor Budowlany informuje, że nie posiada dokumentów związanych z budową obiektu. Poczynione starania nie doprowadziły do pozyskania tych materiałów, bądź innych dokumentów świadczących o legalności budowy.

Druga rozprawa w Sądzie Okręgowym w Krośnie (29.06.2011) w sprawie zwrotu Towarzystwu pożytków pobieranych przez Gminę.

Świadkowie: Zbigniew Zieliński, Jacek Gomółka. Obecni: B. Kielar, P. Sebastiański, M. Furczak. Zgłosiliśmy dodatkowe wyjaśnienie na piśmie.

„Sokół” zwraca się w dniu 4.07.2011 r. z prośbą o podanie nam następujących informacji dotyczących konstrukcji zadaszenia (obiektu) byłego lodowiska przy ul. Mickiewicza w Sanoku wybudowanej w 1979 r. przez SFA „Autosan”, a która to konstrukcja w ~60% usytuowana jest na działkach Towarzystwa:

- na jakiej podstawie Pan Burmistrz uważa, że obiekt jest własnością Gminy Miasta Sanoka?

- czy obiekt jest ujęty w ewidencji środków trwałych Gminy Miasta Sanoka?

- czy obiekt jest budowlą legalną, a jeżeli tak to na jakiej podstawie?

- jaka jest aktualna wartość księgowa obiektu?

Odpowiedzi nie otrzymaliśmy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krośnie postanawia (5.07.2011) utrzymać w mocy zaskarżoną decyzję w sprawie inwestycji celu publicznego na działkach „Sokoła”.

W dniu 29.07.2011 r. wnosimy skargę na Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie z dnia 5.07.2011 r. sygn. akt SKO 41/64/724/11

Burmistrz proponuje (17.08.2011) ugodę w sprawie postępowań sądowych dot. b. lodowiska, nową wycenę i nabycie gruntu. Pismo wpłynęło 26.08.2011 r.

Jest to okres projektowania budżetu na 2012 r. i cena jest potrzebna do jego projektu.

Zwracamy się (29.08.2011) z prośbą do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sanoku o wydanie nakazu usunięcia przez obecnego posiadacza, nielegalnej konstrukcji zadaszenia byłego lodowiska, usytuowanej na naszej działce.

Burmistrz proponuje (6.09.2011) nam zbycie na rzecz Gminy działek pod b. lodowiskiem mimo, że sprawa jest w Sądzie.

Na trzeciej rozprawie (I C 315/11) w dniu 8.09.2011 r. o zwrot czynszu z parkingu jaki mógłby być osiągnięty otrzymaliśmy Opinię nr 01/08/2011 Biura Ekspertyz Sądowych w Lublinie wykonaną za 2 201,70 zł. Biegły sądowy z Lublina wylicza wartość rynkową prawa własności działek 541/4 i 541/5 o pow. łącznej 2771 m2 na 480 200 zł.

Wartość budowli i urządzeń usytuowanych na działkach 541/4 i 541/5 wynosi 798 300 zł. Wnieśliśmy zastrzeżenia do tej opinii w dniu 14.09.2011 r. Do porównania wzięto działki z poza Śródmieścia.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego informuje (13.09.2011), że zadaszenie wykonane zostało w latach 70. Obiekty wybudowane w tamtym okresie niezgodnie z obowiązującymi przepisami podlegają rozbiórce albo przejęciu na własność państwa bez odszkodowania i wstanie wolnym-od obciążeń, gdy terenowy organ administracji państwowej stopnia powiatowego stwierdzi, że obiekt budowlany lub jego część:

1) znajduje się na terenie, który zgodnie z przepisami o planowaniu przestrzennym nie jest przeznaczony pod zabudowę albo przeznaczony jest pod innego rodzaju zabudowę, lub

2) powoduje bądź w razie wybudowania spowodowałby niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia albo niedopuszczalne pogorszenie warunków zdrowotnych lub użytkowych dla otoczenia.

W przedmiotowej sprawie zastosowania nie znajduje żaden z w/w przypadków. Obiekt zrealizowany został na terenie działek przeznaczonych pod zabudowę, również stan techniczny nie stwarza ewentualnego zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego ludzi i mienia, co potwierdza przedłożony protokół stanu technicznego obiektu z dnia 31 stycznia 2011 r. opracowany przez Leonarda Słuszkiewicza.

Rozmowa (27.10.2011) Bronisława Kielara z Burmistrzem Wojciechem Blecharczykiem na temat działki po b. lodowisku.

Burmistrz proponował aby sprzedać miastu działkę za kwotę wg rzeczoznawcy z Lublina tzn. za 480 200 zł, a nasze stanowisko jest niezmienne od dawna.

Miasto powinno najpierw zejść z naszej działki, a następnie można i trzeba rozmawiać na temat zagospodarowania terenu. „Sokół” swoją działkę może wnieść jako wkład do inwestycji np. w zamian za lokal, który przeznaczylibyśmy na kręgielnię czy squasha lub na coś innego.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie oddalił (14.12.2011) naszą skargę na Decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie decyzji Burmistrza o inwestycję celu publicznego na naszych działkach 541/4 i 541/5. Uzasadnienie wyroku otrzymaliśmy 17.01.2012 r. Skargi kasacyjnej nie wnieśliśmy z powodu dużego zachodu i kosztów przy małych korzyściach.

Czwarta rozprawa w Sądzie Okręgowym w Krośnie (19.12.2011) o wykupienie działki przez Miasto - I C 819/10. Sąd oddalił pozew Gminy Miasta Sanoka – ocenił, że nie ma znaczącej różnicy cen.

Z naszej strony obecni byli: Bronisław Kielar, Paweł Sebastiański, Zdzisław Skrzypczyk, Stefan Tarapacki. Ze strony miasta Mirosław Furczak.

Na czwartej rozprawie w dniu 28.12.2011 r. Sąd w wyroku zasądza od Gminy Miasta Sanoka na rzecz „Sokoła” 66 720 zł + 318 zł kosztów. W rozprawie uczestniczyli: Bronisław Kielar i Paweł Sebastiański. Burmistrz wpłacił na nasze konto 66 720 zł w dniu 14.02.2012 r.

Burmistrz składa apelację w dniu 25.01.2012 r. od wyroku Sądu Okręgowego w Krośnie z dnia 19.12.2011 r. do Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w sprawie wykupienia działki 541/4 (b. lodowiska).

Druga rozprawa odbyła się w dniu 6 grudnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Rzeszowie (w składzie: SSA Anna Gawełko, SA Anna Pelc - spr., SA Jan Sokulski) ogłosił wyrok w dniu 20 grudnia 2012 r. - apelacja Burmistrza oddalona.

Cieszymy się bardzo z takiego wyroku.

Zarząd TG „Sokół” wnosi w dniu 2.03.2012 r. pozew do Sądu Okręgowego w Krośnie (I C 223/12) o zapłatę przez Burmistrza za korzystanie z działki i niepobrane pożytki z działki Towarzystawa (b. lodowisko) w wysokości 100 800 zł za okres od 1.01.2011 r. do 29.02.2012 r.

I rozprawa odbyła się w dniu 28.06.2012 r.

II rozprawa odbyła się 14.02.2013 r. Obecni: Grzegorz Grządziel i Zbigniew Zieliński – świadkowie, Paweł. Sebastiański, Zdzisław.Skrzypczyk, Bronisław Kielar – TG „Sokół” oraz Mirosław Furczak – U. M.

W dniu 21.02.2013 r. Sąd Okręgowy w Krośnie ogłasza wyrok na naszą korzyść i zasądza od Miasta na rzecz „Sokoła” 50 415 zł + 7 364 zł z tytułu odsetek.

Od 1.11.2012 r. MOSiR aneksuje wysokość czynszu dzierżawnego na 1000 zł/m-c brutto w zamian za 100 zł/m-c netto.

Od 1.05.2013 r. Firma Zbigniewa Zielińskiego zeszła z Parkingu.

Rozbiórka konstrukcji zadaszenia trwała od 10 maja 2013 r. do 15 czerwca 2013 r.

24 lipca 2013 r. otrzymujemy pismo Burmistrza, w którym działka 541/4, po bardzo wielu naszych staraniach, zostaje oddana Towarzystwu.

Musimy jeszcze wyjaśnić wzajemne roszczenia do tej działki, ogrodzić, uporządkować skarpy, odwodnić, wykończyć wjazd i tymczasowo wydzierżawić.

Trzeba również ocenić stan zdrowotny trzech kasztanów stojących na działce.

Warto przypomnieć, że

I. Działkę 543/2 o pow. 0,1220 ha z budynkiem „Sokoła”, protokolarnie przejęliśmy w dniu 30.04.2010 r.

II. II. Działkę 542/2 o pow. 0,0203 ha z kioskiem, protokolarnie przejęliśmy w dniu 30.04.2010 r.

III. Działkę 541/5 o pow. 0,0386 ha, Burmistrz Miasta Sanoka przekazał „Sokołowi” pismem z dnia 18.06.2010 r.

IV. Działkę 541/4 o pow. 0,2385 ha (b. lodowisko) została nam wydana pismem, z dniem 24.07.2013 r.

Przez wiele lat poświęciliśmy bardo dużo czasu i pieniędzy na bezpardonową, bezsensowną, głupią walkę z Burmistrzem i częścią Rady Miasta, która wspierała Burmistrza .

Kasa Miasta została w znaczący sposób uszczuplona, zmarnowano wiele czasu urzędników i prawników miejskich.

Wniosków nie formułuję, ponieważ mieszkańcy Sanoka sami potrafią to zrobić.

Bronisław Kielar

 

http://www.youtube.com/watch?v=P9sjRpApiQg

http://esanok.pl/2013/tvpodkarpacie-pl-torsan-do-rozbiorki-film.html