Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2021.05.08

Ogłaszamy konkursy: 37 i 38

 

W przygotowaniu:

Konkurs 35 – „Papież Jan Paweł II i Kardynał Stefan Wyszyński – mocarze ducha” – przygotowuje dh Zdzisław Skrzypczyk – termin zgłoszenia uczestników: 16.09.2021 r.         Literatura: Bibliografia Jana Pawła II – Andrzej Micewski, Bibliografia Kard. Stefana Wyszyńskiego – Marian Romaniuk.

 

Konkurs 39 – „Stanisław Żółkiewski – pogromca Moskwy” – przygotowuje dh Zdzisław Skrzypczyk – termin zgłoszenia uczestników: 14.10.2021 r.

 

Regulamin

Powiatowego Konkursu Historycznego (37)

pod hasłem:

„Konfederacja barska”

 

 1. Organizator:  Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku przy współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Sanoku.                          

2. Cele konkursu:

 • przypomnienie okresu przedrozbiorowego Polski,
 • uświadomienie ogromu trudności pokonywanych przez Polaków w 1055. letnim okresie,
 • kształtowanie postaw patriotycznych.

3. Warunki uczestnictwa:

 • konkurs skierowany jest do młodzieży szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych,
 • konkurs oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym,
 • każda szkoła może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 osoby (zalecane jest przeprowadzenie eliminacji szkolnych),
 • uczestnik konkursu otrzyma zestaw pytań konkursowych,  
 • czas przeznaczony na odpowiedzi: 60 minut,
 • oddzielnie zostanie przeprowadzona klasyfikacja w kategorii szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

4. Zgłoszenia

Udział w konkursie należy zgłosić do wtorku, 8.06.2021 r. na adres: sokol@sokolsanok.pl lub tel. 503 319 517.

5. Termin

Konkurs odbędzie się w piątek, 11.06.2021 r. o godz. 1200 w Oranżerii Domu Sokoła przy ul. Mickiewicza 13 w Sanoku.

6. Nagrody:

Zwycięzcy otrzymają medale, dyplomy i upominki.

6. Ocena prac

Prace oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora.

8. Wyniki konkursu

O terminie podsumowania konkursu i ogłoszenia wyników wszyscy zainteresowani zostaną powiadomieni.

9. Źródła wiedzy:

        1. „Konfederacja Barska” – wybór tekstów – Władysław Konopczyński,

        2. Konfederacja Barska „Od Spiszu po Bieszczady” – Maciej Śliwa 

        i inne powszechnie dostępne.

10. Uwagi dodatkowe:

 • udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody – przez uczestników i ich opiekunów – na przetwarzanie ich danych osobo-wych przez Organizatora oraz na publiczne – w tym w mediach – wykorzystanie danych osobowych.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

   DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Odpowiedzialni:  dh Zdzisław Skrzypczyk (przygotowanie pytań) przy współpracy z dh. Anną Sebastiańska.

W imieniu Zarządu TG „Sokół” w Sanoku:  dh Bronisław Kielar


 

Karta zgłoszenia do udziału

w Powiatowym Konkursie Historycznym

pod hasłem:

„Konfederacja barska”

1. Imiona i nazwiska uczestników – tel.

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 1. …………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

 1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………

 

3. Nazwa  szkoły: ……………………………………………………………………….………..

 

4.  Telefon, email szkoły: ……………………………………………………………………….….

 

5. Imię i nazwisko opiekuna, numer telefonu: ………………………………………………..…

 

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne (w tym w mediach) wykorzystanie imienia i nazwiska Uczestnika oraz Opiekuna dla potrzeb Konkursu.

……………………………………………                

Podpis nauczyciela

……………………………….., dn. ………………………………..

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

ul. Mickiewicza 13 I p., 38-500 Sanok

www.sokolsanok.pl, sokol@sokolsanok.pl

tel. 503 319 517

1889-2021 

 

 

 

REGULAMIN

POWIATOWEGO

KONKURSU RYSUNKOWEGO (38)

pod hasłem:

„Dom Sokoła – architektura”

1. Organizator: Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku i Biblioteka Pedagogiczna w Sanoku

2. Cele konkursu

Poznawanie architektury Sanoka.

Poznawanie ciekawej historii Sanoka.

Mobilizacja do dokumentowania swoich odkryć.

3. Uczestnicy

Konkurs skierowany jest do uczniów w trzech grupach wiekowych:

 1. przedszkola,
 2. kl. I-IV szkoły podstawowej,
 3. kl. V-VIII szkoły podstawowej.

4. Wymagania dotyczące rysunków

Uczestnik konkursu może zgłosić jeden, własnoręcznie wykonany rysunek przedstawiający Dom Sokoła.

              Rysunki powinny być wykonane na arkuszu A4 lub A3.

               Technika wykonania rysunku dowolna.

Na odwrocie rysunku należy podać:

 1. temat rysunku,
 2. imię i nazwisko wykonawcy – tel.,
 3. imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna – tel.,
 4. kl. i nazwa szkoły (przedszkola).

5. Termin i miejsce dostarczenia prac: do wtorku, 15 czerwca 2021 r.

Prace można złożyć:

 • w Bibliotece Pedagogicznej w Sanoku, ul. Sadowa 12,
 • lub u parkingowego przy Domu Sokoła, ul. Mickiewicza 13,
 • lub przesłać na adres: TG „Sokół” w Sanoku, ul. Mickiewicza 13, 38-500 Sanok

6. Nagrody za 3 prace w każdej grupie:

medale, dyplomy, upominki.

7. Ocena prac

Zdjęcia oceni komisja konkursowa powołana przez organizatora, która weźmie pod uwagę następujące kryteria:

 • sposób przedstawienia Domu Sokoła,
 • staranność wykonania,
 • technika wykonania,
 • ogólne wrażenie artystyczne.

8. Termin i wyniki konkursu:

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone we czwartek, 17 czerwca 2021 r. o godz. 1600 w lokalu „Sokoła”.

9. Uwagi dodatkowe:

 • organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania prac konkursowych, wizerunku wykonawców, opiekunów, ich imienia i nazwiska w radiu, telewizji, internecie i prasie,

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

Odpowiedzialna: Anna Sebastiańska

Za Zarząd TG „Sokół” w Sanoku

Bronisław Kielar

 

 

 

 

Karta zgłoszenia do udziału

w powiatowym konkursie

pod hasłem:

„Dom Sokoła – architektura”

1. Imię i nazwisko uczestnika:…………………………………………………..…tel……………..……

2. Kl……….…… Szkoła.……………………………………………..……………………………………………

3. Imię i nazwisko opiekuna, tel.: …………………………………………………………………………

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora oraz na publiczne ich umieszczenie w mediach, celem poinformowania zainteresowanych o wynikach konkursu.

 

……………………………                        ………………………………………

Podpis uczestnika                         Podpis rodzica/opiekuna prawnego

                                                                          uczestnika konkursu                                                                         

Miejscowość, data……………………………….

 

 

 

 

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół

w Sanoku

www.sokolsanok.pl,      sokol@sokolsanok.pl

tel. 503 319 517

1889 – 2021