Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2021.04.24

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze w Sokole

Czwartek, 22 kiwetnia 2021 r.

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego

członków TG „Sokół” w Sanoku

 

Plan Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego:

 1. wybór prezydium zebrania (przewodniczącego, sekretarza, członka),
 2. wybór komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał, 
 3. przyjęcie Planu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2021 r.,
 1. dyskusja na tematy zawarte w pkt. 4,
 2. udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy (uchwała),
 3. dyskusja nad programem działania Towarzystwa,
 4. wybór władz TG „Sokół” w Sanoku  (uchwała):
 • prezesa,
 • członków Zarządu,
 • członków Komisji Rewizyjnej,
 • członków Sądu Honorowego,
 1. przyjęcie Planu Pracy Towarzystwa na 2021 r. (uchwała),
 2. wolne głosy – zgłaszanie wniosków i uchwał,
 3. przyjęcie uchwał i wniosków.

              Zdjęcie grupowe

Po przedstawieniu sprawozdań, po dyskusji i udzieleniu absolutorium za rok 2020, rozmawiano o planie pracy na 2021 r.

Przyjęto następujące uchwały:

Uchwała 1 – Uchwala się przyjęcie sprawozdania finansowego za rok 2020 i udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Uchwała 2 – Uchwala się wybór Bronisława Kielara na funkcję prezesa TG „Sokół” w Sanoku.

Uchwała 3 – Uchwala się wybór Zarządu w składzie:

 • Jerzy Robel – wiceprezes,
 • Zdzisław Skrzypczyk – wiceprezes,
 • Jerzy Skoczyński – skarbnik,
 • Andrzej Chrobak – sekretarz,
 • Andrzej Budzicki – naczelnik szkolenia sokolego,
 • Barbara Milczanowska – członek,
 • Witold Sebastyański – członek.

Uchwała 4 – Uchwala się wybór Komisji Rewizyjnej w sładzie:

 • Ryszard Wydrzyński – przewodniczący,
 • Marian Osękowski – członek,
 • Henryk Sobolak – członek.

Uchwała 5 – Uchwala się wybór Sądu Honorowego w składzie:

 • Maria Szałankiewicz-Skoczyńska – przewodniczaca,
 • Krzysztof Michalski – członek,
 • Grzegorz Grządziel – członek,
 • Marcin Smoter – członek.

Uchwała 6 – Uchwala się wybrać Adama Korneckiego na pełnomocnika, do zawierania umów między Towarzystwem, a członkami Zarządu oraz w sporach członka Zarządu z Towarzystwem – zgodnie z § 36 Statutu.

Uchwała 7 – Uchwala się przyjąć przedstawiony Plan pracy (zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 4.02.2021 r.) na rok 2021.

Główne zadania do realizacji, ujęte są w trzech punktach:

 1. remont następnych elementów zewnętrznych i wewnętrznych DOMU SOKOŁA,
 2. prowadzenie działalności statutowej, dotyczącej tematyki patriotyczno-sportowej,
 3. prowadzenie prac administracyjno-biurowo-księgowych.

Bronisław Kielar