Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2017.03.16

Walne Zgromadzenie Członków „Sokoła”

W piątek, 17 marca 2017 r. o godz. 1600, w „Puchatku” odbyło się

Walne Zgromadzenie Członków TG „Sokół” w Sanoku.

         Plan Walnego Zgromadzenia:

 1. wybór prezydium zebrania (przewodniczącego, sekretarza, członka),
 2. wybór komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał, 
 3. przyjęcie Planu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
 4. sprawozdanie Zarządu (Sprawozdanie Zarzadu), Komendanta Polowej Drużyny Sokolej (Sprawozdanie PDS), Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego za okres od 1.01.2016 r. do 31.12.2016 r.,
 1. dyskusja na tematy zawarte w pkt. 4,
 2. udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy (uchwała),
 3. przyjęcie zmian w Statucie TG „Sokół” w Sanoku (uchwała),
 4. dyskusja nad programem działania Towarzystwa,
 5. przyjęcie Planu Pracy Towarzystwa na 2017 r. (uchwała),
 6. wolne głosy – zgłaszanie wniosków i uchwał,
 7. przyjęcie uchwał i wniosków.

              Zdjęcie grupowe

Druhny i Druhowie na Walnym Zgromadzeniu Członków TG „Sokół” w Sanoku – 17.03.2017 r.

Stoją od lewej: 1. Stefan Olbert, 2. Janusz Kaszycki, 3. Sebastian Gondek, 4. Damian Dziewiński, 5. Marek Perschke, 6. Marian Osękowski, 7. Henryk Sobolak, 8. Michał Smyka, 9. Marcin Smoter, 10. Grzegorz Grządziel, 11. Paweł Szul, 12. Jan Lewicki, 13. Paweł Stach, 14. Krystian Kurzydło, 15. Klaudia Tkacz, 16. Brajan Kowal, 17. Maria Szałankiewicz-Skoczyńska.

Siedzą od lewej: 1. Ryszard Wydrzyński, 2. Jerzy Skoczyński, 3. Stanisław Lewek, 4. Stefan Tarapacki, 5. Barbara Milczanowska, 6. Andrzej Chrobak, 7. Paweł Sebastiański, 8. Bronisław Kielar, 9. Zdzisław Skrzypczyk, 10. Jerzy Robel.