Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Sanoku

2012.03.09

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo–Wyborczego

Sprawozdanie

 

W piątek 9 marca 2012 r. odbyło się w „Sokole” Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo–Wyborcze. Wybrano nowe władze.: Zarząd, Komisję Rewizyjną i Sąd Honorowy.

 

Zarząd:

Bronisław Kielar – prezes,

Paweł Sebastiański – wiceprezes,

Andrzej Chrobak – sekretarz,

Jerzy Skoczyński - skarbnik,

Zdzisław Skrzypczyk – naczelnik szkolenia sokolego,

Tomasz Święch – zastępca naczelnika sz. sokolego.

Tadeusz Nabywaniec – członek.

 

Komisja Rewizyjna:

Marian Osękowski - przewodniczący,

Teresa Koza - członek,

Wojciech Pruchnicki - członek.

 

Sąd Honorowy:

Eugeniusz Czerepaniak,

Stanisław Lewek,

Stefan Tarapacki.

 

Dotychczasowy Zarząd wybrany w dniu 7.11.2008 r. wykonał bardzo dużo pracy.

Załatwione zostały sprawy dotyczące budynku, pozostałych nieruchomości, sztandaru, a także rozpoczęta zastała działalność statutowa o czym poinformujemy dokładniej w sprawozdaniu Zarządu.

Nowy Zarząd bardzo dziękuje członkom ustępującego Zarządu, którzy nie weszli do obecnego Zarządu, za dobrą robotę i prosi o dalszą współpracę.

Przyjęto plan pracy na 2012 r., w którym głównymi zadaniami są:

1. dążenie do zakończenia spraw sądowych dotyczących nieruchomości „Sokoła”,

2. przygotowanie dokumentacji technicznej, wg której wykonywany będzie bardzo konieczny remont poszczególnych elementów zewnętrznych budynku „Sokoła”,

3. prowadzenie działalności statutowej dotyczącej tematyki patriotyczno-sportowej.

 

2012-03-09_1_400

2_400_10

 

3_400_05

4_400_03

5_400_05

6_400_05

Plan

Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego:

  1. wybór prezydium zebrania (przewodniczącego, sekretarza, członka),
  2. wybór Komisji: Skrutacyjnej, Wniosków i Uchwał,
  3. przyjęcie Planu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków,
  4. sprawozdanie Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Honorowego za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.,
  5. dyskusja na tematy zawarte w pkt. 4,
  6. udzielenie absolutorium dla Zarządu za okres sprawozdawczy (uchwała),
  7. przyjęcie zmian w Statucie TG „Sokół” w Sanoku (uchwała)
  8. dyskusja nad programem działania Towarzystwa,
  9. przyjęcie Planu Pracy Towarzystwa na 2012 r. (uchwała),
  10. wybór władz TG „Sokół” w Sanoku (uchwała)

- prezesa

- wiceprezesa

- członków zarządu

- komisji rewizyjnej

- sądu honorowego

11. wolne głosy - zgłaszanie wniosków i uchwał,

12. przyjęcie uchwał i wniosków.

Zdjęcie grupowe